اگر مردم ما ازین خطر آگاهی یابند، همه یک جسم و جان خواهند شد

دو خطر اساسی موجودیت افغانستان را تهدید می کند:   اول- فساد و تفرقهٔ درونی که به گونهٔ پیچیده یی از بیرون و درون کشور مدیریت و سازماندهی می شود.   دوم- پاکستان که در راستای قیمومیت کامل بر افغانستان گام بر می دار
آنکشور قادر است؛ رقابت قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای در میدان افغانستان را نیز در مسیر منافع خویش قرار دهد
هر دهشت افگن فکری و سخت افزاری در هر نقطه یی از افغانستان و هر مهرهٔ ستون پنجمی مستقر در سلسله مراتب سیاسی و نظامی کشور، یک سرباز پاکستانی است..
هیچ گروه دهشت افکنی در افغانستان نمی تواند از زیر چتر فرماندهی و نظارت استخبارات پاکستان بیرون باشد.
پاکستان در حال حاضر بخش قابل ملاحظه یی از خاک افغانستان را توسط این گروه ها اشغال کرده است.
انحصار پاکستان بر ایمان صدها هزار نفر از اتباع افغانستان و مدیریت دینداری و جهاد آنها، مؤثر ترین ابزار اجرا این استراتژی است
برونرفت از این وضع مستلزم طرح «راهبرد ملی مبارزه برای بقا» و اجرا آن از طریق یک کازار بزرگ میهنی است که تنها از مجرای انسجام ملی و مشارکت تمام نیروهای وطندوست، ممکن خواهد شد.
اگر آگاهی وجود داشته باشد و ابعاد این خطر درک شود؛ سر از همین لحظه تمام مردم افغانستان یک جسم و یک جان خواهند شد. عزیزالله آریافر