باز هم یک جنایت دیگر غنی احمد زی
توریالی خاوری

امروز گارد آدمخواران غنی احمد زی این نوکر امریکا در مراسم افتتاح راه ابریشم ،یک جوان رشید ودلیر هراتی مان را لگد مال نموده وپس از آنکه سروصورت او را خون وخون پر نمودند،او‌را برای کوبیدن بیشتر وغول وزنجیر زدن از تالار خارج و به به جای نامعلومی انتقال دادند.
این جوان وقتی مورد حمله قرار گرفت که هنگام سخنرانی غنی احمدزی در جریان افتتاح راه ابریشم در هرات رییس جمهور را انتقاد نموده گفت: جلالتمآب رییس جمهور، افتتاح راه ابریشم وحرکت ۹ لاری ارزش سفر شمارا ندارد.برای اینکار،والی معین ووزیر ترانسپورت است.سفر شما نه از نگاه موقف تان ونه ازلحاظ هزینه گزاف آن بخاطر این امر هیچگونه توجیه ندارد.
جسارتم را عفو کنید؛
بعد از همین حرف منطقی و اصولی این جوان رشید وطن خون وخون پر از تالار خارج ساخته شد!!