برنامه ی کمره ی مخفی تلویزیون خورشید، در پروان مردم را به امتحان می گیرد.
چه کسی حاضر است، با پرداخت هر ساعت هزار دالر دو سه روز یک خارجی را نزد خود نگهدارد؟
بسیاغر جالب و دیدنی:
Advertisements