فروغ

اینگونه شادمانه میتوانند بخندند . این خنده های مستانه ی رهبران حکومت ناکاره و فاسد کابل به تازه گی درست در روزی عکسبرداری شده است که هژده تن سرباز و فرمانده پولیس ما در فراه توسط طالبان آدمکش بیرحمانه به قتل رسیده و جوی خون قتل عام هوتل اورانوس هنوز نخشکیده است . عکس هنگام سفر به ژنیو برداشته شده است . ببینید چه خوشبخت و بی تشویش به نظر میآیند .شاید پس از اعلام عزای ملی مستانه خندیدن را حق خویش می پندارند . شاید !