قفل زندان را باید شکست واسیران را رها باید کرد
توریالی خاوری
درین روز ها وطن ،تاریخ نبرد قهرمانان معرکه استقلال را به یاد می سپارد.همان تاریخ که وزیرمحمد اکبر خان، امین الله خان لوگری،میرمسجدی خان کوهستانی نایب نواب خان،عبدالله خان اچکزی، ،میربچه خان کوهدامنی،بخاطر آزادی و استقلال وطن ماندگار گذاشت‌.ان تاریخ دوباره ودر رنگ دیگر تکرار میگردد.
تفاوت تاریخ امروز با دیروز عبارت از وجود آتش قومی است که استعمار هوشیارانه در جامعه شعله ور ساخته است.
امروزروز سه فرزند دلیر وطن بابلند ساختن بیرق ضد استعماری وضد طالبی ،به جرم وطنپرستی در قفس رژیم طالبی افتیده اند وما در بیرون از زندان مرگ آنها را تماشا میکنیم .آنها بخاطر ما به پاخاسته بودند تا بلا ها را دفع نمایند!
رژیم خونخوار جنرال رازق شهید را به کام مرگ فرستاد اما هنوز نفس در سینه این سه فرمانده وطن زنده است.
هرقفل از خود کلید معین دارد،هیچ قفلی را نمیتوان بدون کلید اش باز کرد.درسیاست نیز باید همین هنر را داشت وکلید معین را از درون انبار از کلید ها دریافت.
هر انسان هوشمند میداند که دولت تروریستی غنی احمد زی شمال تاجنوب ،شرق تاغرب افغانستان را آب پاشی مینماید تا جاده را برای طالبان خونخوار باز نماید.
برخی فرماندهان جسور و میهن‌دوست چون نظام الدین قیصاری،علیپوروجنرال حسیب قریشی از میان مردم برخاست ودر برابر رژیم تروریستی وبرنامه های طالبی ایستادگی نمودند.
این فرماندهان وطندوست بخاطر یک ملت،یک سرزمین ویک آرمان که هدف اش نجات وطن است به خاستند.
آنها سزاوار آنند که حال مردم بخاطر رهایی آنها از قفس مرگبار رژیم تروریستی وطالبی به پاخیزند.
مردم قهرمان شمال بخاطر رهایی فرمانده قیصاری به پاخاستند،زیر پای رژیم زلزله برپا کردند ،توان شانرا به نمایش گذاشتند، اما اشتباهات ناسنجیده جنرال دوستم بالای این آتش خشم آب پاشید وهدف ناتمام باقی ماند.
حال این آتش زیر خاکستر سه چندان گردیده است وسه فرزند اصیل و قهرمان وطن در اسارت طالبان ارگ افتیده است.
اینجا تازه میدان آزمایش میان مردم ورژیم خونخوار طالب باز شده است اگر مردم درین حرکت پیروز شد پروژه طالب را برای همیش شکستانده اند.
راز پیدایش این کلید بسیار ساده است:باید همزمان تمامی ولایات شمالی افغانستان به پاخیزند،سالنگ را مسدود نمایند و همزمان در تمامی هزارستان غلغله براه افتد وتاسیسات رژیم جنایتکار توسط نیرو های مردمی فلج ساخته شود.بنادر بسته گردد وراه های ترانسپورتی رژیم خونخوار مسدودگردد.
باید در همه جا کمیته های مشترک راه اندازی تظاهرات بوجود آید واقدامات هماهنگ راه اندازی گردد
بهتر است از خشونت جلوگیری گردیده واز هرگونه آسیب زدن به منافع عامه اجتناب صورت گیرد.
این تظاهرات طی جریان یک هفته نظام را فلج ساخته وسه فرمانده دلیر از درون زندان بیرون می آیند.
در غیر آن استخوان های این سه فرزند اصیل مردم در عقب زندان پوسیده شده وخوراک طالبان وحشی میگردد!!
علاوتا این حرکت دولت را از ادامه سرکوب فرماندهان ضد طالب باز داشته ودر برابر برگشت طالبان ،برقدرت سد مطمئن بوجود می آید!!
هر وطندوست باید ازین حرکت جانبداری نماید!!
بیایید هموطنان عزیز تا مشترکن از طریق رسانه های مجازی این کمپاین را حمایت نموده به پختگی رسانیده ودر زمین پیاده کنیم!!!
در غیر آن با خموشی خود میدان را برای برگشت طالبان بازنموده ویک قرن اسیر این وحشیان آدمخوار باقی خواهیم ماند و آنگاه راه رهایی وجود نخواهد داشت!!
Advertisements