درسهای از پیروزی مردم بر فاشیزم اوغانی

هارون امیرزاده

آزادی علیپور به زور مقاومت مردم یک بار دیگر نشان داد، که فاشیزم افغانی را صرف با زبان زور و مقاومت می توان از سر مرکب جهالت و استبداد پایین کرد و بس. با گردن نرم، مدنی و یا تضرع نمی توان ترحم فاشیزم اوغانی را جلب کرد.
تجربه آزادی علیپور نشان می دهد که هیچ حقی بدون قربانی و سر سپردگی مفت بدست‌ نمی آید.
تجربه آزادی علیپور هم چنان‌ نشان می دهد، که اگر مردم متحد شوند می توانند امارت طالبانیزم را که در حال حاضر خلیلزاد تلاش دارد به سر نوشت مردم حاکم سازد، شکست بدهند و حد اقل از مناطق شان بیرون کنند.
اما بزرگترین مشکل مردم حق طلب اینست که تمام دست آورد های فداکاری های شان خیلی زود گذر و فراموش میشود و در نتیجه فاشیزم دوباره ماشین نسل کشی خود را به دوران می اندازد.

Advertisements