با آزادی علیپور طلسم استبداد شکست


توریالی خاوری
امروز مردم قهرمان هزاره به زور شمشیر پوزه رژیم تروریستی کابل را به خاک مالید ودرس های جدید را به مردم یاد داد.
همین درس، درس رهای وآزادگی است.اینها هوشمندانه پهلوی ضعف رژیم تروریستی کابل وقوت لایزال خلق را کشف کردند و متحدانه عمل کردند.
معلوم شد که رژیم دست نشانده چقدر ضعیف وناتوان است.
مردم باید هرچه عاجل دوقهرمان دیگرشانرا فردا آزاد نمایند .
در تمامی ولایات شمال باید غلغله برپانموده ،به سرک ها ریخته ونظامی فلج نموده تا دو قهرمان شانرا بنام های نظام الدین قیصاری وجنرال حسیب قریشی را از چنگ خونین رژیم فاسد ضدملی وتروریستی آزاد نمایند!!