چند لحظه قبل در پل خشک یک نفر دیگر از معترضین به شهادت رسید.
آیا بازداشت علی پور نزد حکومت فاشیستی فراتر از خون مردم بیگناه است؟
نگذارید عصر عبدالرحمن قاتل دوباره تکرار شود


+++++++++++++++++

دولت تصفیه قومی میکند

 

….
تاریخ جهان نشانداده دولت های که خیلی خود کامه و قومگرا بوده اند با خشم مردم مواجه شده فروپاشی سنگینی را تجربه نموده اند در بسیاری حالات رهبران آن به شکل بی رحمانه و با بی عزتی تمام در میان مشت و لگد های مردم مرده اند ، از چهره و صورت رژیم غنی هم چنین سرنوشتی پشبینی میشود ، دستگیری بی دلیل سران و فرماندهان اقوام تاجک ،هزاره و ازبیک و سربه نیست نمودن آنها وخاک انداختن بالای جنایات همتباران خودش ،عمر این رژیم فاسد و فاشت را کوتاه نموده دیری نخواهد بود تا ریس این حکومت به سرنوشت قضافی و صدام دچار شود

Farhan Ahmad Farhan.