مردم برای رهایی قوماندان علیپور به جاده ها راهپیمایی نمودند.
نیرو های امنیتی امر شلیک را بر تظاهر کنندگان از ارگ حاصل نمود.
به گزارش توجه فرمایید:

پخش مستقیم تظاهرات همزمان با تیراندازی در غرب کابل + ویدیو

تظاهراتی که برای رهایی فرمانده علی‌پور در غرب کابل راه‌اندازی شده بود، به خشونت گراییده است.