برای سرکوب طالب باید قیمت پرداخت

توریالی خاوری
فرمانده علیپور که بیرق مبارزه با طالبان را برافراشته بود،از طرف حامیان طالبان در درون ارگ،دستگیر گردید.
گفته میشود که اورا از دشت برچی دستگیر نموده اند.
مهارت دولت در دستگیری او قابل پرسش است ،چرا که رژیم تروریستی وقتی که ازین توان استخباراتی برخوردار است چرا به دستگیری ،طالب وداعش وانتحاری وتروریست که تعداد شان به صدها تن در کابل میرسد،اقدام نمیکند.
اقدام عقده مندانه دولت در دستگیری فرمانده ضدطالب ،مردم افغانستان بویژه مردم بیچاره هزاره را در برابر آزمون جدید قرار داده است.
آنها بایست در سراسر کشور دست به تظاهرات بزرگ زده واو را از دست خونین رژیم رها نمایند!!
علیپور صدای آزادی وصدای یک ملت است ،با آن صدا باید همه یکصدا شویم و آنرا از چنگ خونین رژیم طالبی نجات دهیم؛
علیپور از همرکابان جنرال رازق شهید است و به همه ملت افغانستان متعلق است.
به پیش بسوی آزادی علیپور قهرمان