مگر اشغال این سرزمین واسارت مردمش دیگر “شاخ دمی دارد “..؟

دکتر عطا صفوی

اگر قرار براین بوده باشد که یک فرد فرسوده متقاعدافغان تبار آمریکایی چون خلیل زاد این دشمن سوگند خورده این سرزمین ازکوچه وپس کوچه های نیویارک ، واشنگتن وظیفه میگیرد ومی آید به یک کشور ویاسرزمین گویا مستقل چون افغانستان قانون اساسی اش را به بازی میگیرد ؛ و اگر واقعآ این سر وصداها درست بوده باشد ، درحقیقت  بیانگر اینست که خلیل زاد فرمان لغو بالاترین سند حقوقی یک کشور را حالا هرطوری که است صادر میکند. 
سوال من برای آنعده مزدوران ریاکار وسبکسرانی که گلو پاره میکنند ومنکر اشغال این سرزمین توسط امریکا اند ، مگرآیا این وضعیت ننگین هنوز برای شان کافی نیست که این وطن دراشغال کامل قرار دارد؟ 
مگر اشغال یک سرزمین واسارت مردمش به قول معروف دیگر «شاخ ودمی دارد »؟
یا اینکه آن نان ونمک وبا آن سوگندنامه شرم آوریکه که به حکومت ودولت امریکا با چنین کلمات وتهعدات زیرین را به زبان می آورند دیگر برای حکام و مامورین گماشته شده که ریاکار اند چیزی برای وفا داری بوطن اصلی اش باقی نمیگزارد ؛ خلیل زاد ودها فروخته شده دیگر که طی سالهای متمادی از امریکا درکشورما درزیرنام انجوها وکمیته ها ی دیسانت شده بودند واکنون اکثر شان به نحوی فعالیت میکنند دراصل مامور ” سیا” افغان تبار امریکای اند درحقیقت از یک مرکز رهبری میشوند.

به متن سوگندنامه توجه کنید :
«بدینوسیله سوگند می‌خورم کلاً وتمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت… من این تعهد را آزادانه و بدون هیچگونه تحفظ یا نیت طفره روی می‌پذیرم.»
بلی هموطن معلوم میشود آن کاغذ سبز ریش دار دقیقا نا اعوذ باالله برای این فروخته شده ها درکل به کتاب مقدس تبدیل شده است وچشمان شان را کور ساخته است وهرگزچیزی بنام شرافت وعزت انسانی را نمیشناسند چه رسد به وابستگی های دینی ومذهبی… . ورنه چطور ممکن است یک خود فروخته چون خلیلزاد با این سادگی وبی ملال صلاحیت امر ونهی را دارد وتوگویی رییس ستاد فرماندهی کل است.؟ 
نوت : متن سوگندنامه از صفحه ای دوست عزیزم نور ” نوری” برداشته شده است