توریالی خاوری

این سه عنصر جنایتکار چون زلمی خلیلزاد،حامد کرزی واشرف غنی احمد زی رهبران اصلی وواقعی تحریک طالبان در افغانستان اند.
زلمی خلیلزاد در نخستین تهداب گذاری دولت افغانستان در بن،حامد کرزی معاون وزیر خارجه طالبان را به حیث زعیم افغانستان گماشت.
حامد کرزی تمامی تلاش خود را در سمت احیای مجدد طالبان و طالبانیزه ساختن افغانستان بویژه شمال کشور به خرچ داد.اوتنها در ایجاد پایگاه طالبان در لوگر مبلغ ۶۰۰ملیون دالر هزینه کرد و همه دسایس را برای ترور فرماندهان ضد طالب ورهای طالبان از زندانها انجام داد .
اشرف غنی احمد زی این شعبده باز روانی وظایف ناتمام کرزی را بسر رسانید واستراتیژی انهدام کامل ارتش وپولیس ملی را برگزید .
غنی احمد زی با زمینه سازی ترور های دسته جمعی در قطعات ،سقوط پایگاه های نظامی وسقوط ولایات ، ولسوالی ها ،شهرها وپاسگاه های ارتش وپولیس ده ها هزار افسر و سرباز را به کام طالبان سپرد و بدینگونه کلیشه های طالب را بطور مکمل تجهیز ساخت.
راه اندازی جنگ های قومی یکی از بزرگترین میراث غنی احمد زی است.
اوحزب جنایتکار گلبدین را به قدرت رسانید و هزاران افسر حزب اسلامی را شامل قطعات ارتش وپولیس ملی ساخت وزمینه سقوط دولت را بیش از پیش فراهم ساخته وافسران ورزیده کشور چون جنرال رازق را ترور کرد وجنرال دوستم را بخاطر مبارزه باطالب تبعید ساخت واو را نظر بند نمود و به جان فرماندهان شجاع مردم هزاره سوء قصد نمود.
تمامی این نقشه ها تحت رهبری آمریکا وبا در نظر داشت مهندسی زلمی خلیلزاد این نماینده شناخته شده سی آی ای آمریکا اتفاق افتید واین چهره پلید بود که سرنوشت افغانستان را به چنین حالت زار کشانید ودر سمت تطبیق این نقشه ،حدود ۷۰ درصد خاک افغانستان را بدست طالبان این لشکر جنایتکار ومزدور پاکستان سپرد.
زلمی خلیلزاد این جنایتکار تاریخ حالا درنظر دارد تا در مراحل پایانی ماموریت خونین امریکا در افغانستان ،این کشور را بطور مکمل بدست طالبان تسلیم نماید!!
همه اقدامات این عنصر نمک حرام تحت برنامه صلح ،انتقال قدرت بدست وحشی ترین نیروی عصر یعنی طالبان است!!
او در تفاهم کامل با پاکستان این ماموریت را موفقانه بسر رسانیده و میخواهد تا به سرنوشت سی ملیون شهروند افغانستان بیرحمانه بازی نماید!!