جنگ قومی

از هزارستان به دانشگاه کابل کشید

توریالی خاوری
سیاست های استعماری برای راه اندازی جنگ قومی در افغانستان یکی از بزرگترین مصیبت افغانستان است.غنی احمد زی این وایسرای دست نشانده وچهره ضدملی، جنگ را در تمام جبهات تباری افغانستان کشانیده است.
دامنه نسل کشی مناطق هزارستان بلاخره به دانشگاه کابل کشانیده شد ودرگیری قومی میان دانش آموزان پشتون وهزاره درین محیط آکادمیک آغاز گردید.
جنگ قومی در عصر غنی احمدزی در تاریخ افغانستان بی‌سابقه است واین پدیده شوم یکی از بزرگترین مصیبت رژیم تروریستی وضدملی غنی احمدزی است که امروز دامان افغانستان را فرا گرفته است.
هرگاه برای پایان رژیم جنایتکار غنی وتوقف تضاد های ملی تجویز اتخاذ نگردد،ضرورت به طالب وپاکستان نیست وافغانستان در آتش جنگ قومی به خاکستر تبدیل خواهد شد

Advertisements