اکثر ملا ها در کشور، یا با شبکه‌های تروریستی ارتباط دارند، اجیر شبکه های استخباراتی شده اند، بر مغز ها از تعریف منبرها ی مسجد سم پاشی می کنند تا، یا همچو ملا رسول ها بر کودکان و زنان تجاوز جنسی می کنند.
اینبار هم گزارشی از ملای تروریست.
به گزارش آوا…

ملای مسجدی در هرات به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت شد

پولیس هرات در یک عملیات ویژه، ملاامام یک مسجد را به همراه با 5 تن از شاگردانش به اتهام سازماندهی عملیات تروریستی، بازداشت کرده است.

به گزارش آوا، این ملاامام دیروز شنبه از مسجدی در قریه بلندآب ولسوالی پشتون زرغون بازداشت شده است.

در این عملیات، 5 تن از طلبه های این مسجد که عملیات تروریستی را سازمان دهی می‌کردند نیز بازداشت شدند.

ملا محمد، ملاامام بازداشت شده در چند رویداد تروریستی از جمله ترور 2 تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی پشتون زرغون دست داشته است و این دومین یار است که دستگیر می شود‌.

گفته می شود این افراد به جرم خود اعتراف کرده و گفته اند که به اجبار تن به همکاری با طالبان داده اند.

ولسوالی پشتون زرغون از ولسوالی های ناامن هرات به حساب می آید.

این ملاامام یکی از همدستان اصلی ملاحیدر؛ عضو برجسته شورای کویته در هرات می باشد که در ترور صدها فرد نظامی و ملکی دست داشته است.