سایه امین جلاد بالای طالبان

توریالی خاوری
شیر محمد استانکزی لوگری ،پسر خاله معصوم استانکزی رییس امنیت ملی, ریاست هیئت طالبان را در کنفرانس مسکو بدوش داشت.
به قول شاهدان دست شیر محمد استانکزی تا آرنج در خون مردم در زمان حکومت جلاد وخونخوار امین آلوده بود.
این باند وحشی که دیروز در زیر بیرق های سرخ پنهان شده بودند،امروز در زیر جامه سیاه وریش وتسبیح دست به جنایت بزرگ زده وافغانستان را به گورستان مبدل ساخته اند.
موضع اساسی دیگری که پروژه طالبان را در افغانستان به قوت نظامی مبدل ساخته است،دستان مرموز چون معصوم استانکزی جنایتکار است که تمامی امکانات دولت را در اختیار طالبان قرار داده وسقوط ولسوالی ها وشهر ها را بدست طالبان برنامه ریزی مینماید.
پس با چنین ترکیب وزدوبندخائنانه چطور میتوان به تامین صلح وامنیت در افغانستان امیدوار بود؟؟
در هردو طرف مردم افغانستان سائیده شده روان است.
نمیدانم چه زمانی این مردم هوشیار خواهند شد تا از شر رژیم تروریستی غنی احمدزی رهایی یابند؟؟