این کودک گدا نیست، یتیم اردوی ملی افغانستان است

چهار ماه پیش پدرش در جنگ غزنی کشته شده و نه سر عیال خانواده ی بازمنده پدرش گرسنه و بی کس بحال خود شان رها شده اند
این دخترک ده ساله همه روزه بعد از رخصت شدن از مکتب، خود را از منطقه ی هوا شناسی کابل به مارکیت مکروریان چهارم رسانیده و تا پاسی از شب برای خواهربرادرهایش کمک جمع میکند.
ارزو دارد این شبها و روزهای سختش زود سرامده و روزگارانی که پدرش هنوز شهید!!! نشده بود و لقمه نانی برای شان فراهم میکرد باز گردد…
یاداشت تاکیدی: ادعا میکند که کاکای شان مرد خشنی است و اخطار داده اگر کسی از این روزگار شان خبر شود، همه ی خانواده را اذیت خواهد کرد!!
پرسیدم: پس چرا کمک تان نمیکند؟
گفت: زندگی اش در حد خودش خوب است و اگر خبر شود من برای خانواده ام (به سختی گفت …) تگدی میکنم کتکم میزند.
روزانه جنگ روی به قدرت رسیدن رجال برجسته ی کشور به با تحریک، تشویق و تجهیز کردن شان توسط رجال برجسته تر خارجی دها کودک را یتیم و خانواده هاشان را بی نان اور میسازد.
لطفا برای خانواده های اردو و پولیس ضمانت های حیاتی که مخصوص جغرافیای جنگی باشد، طرح کنید!
لطفا این کودک را از این طوفان امده نجات دهید!
ویدا ساغری

ویدیو

http://vnama.com/1397/08/دختر-بیوه-اردوی-ملی-گدایی-میکند/

 

++++++++++++++++++

کاریکاتور روز: مدال هایی که هرگز ارزش مدال ندارد

Advertisements