سوگنامهٔ
در رثای زنده‌یاد جنرال رحمت الله رؤفی

وطنی که تن اش شرحه شرحه وزخمی است ،هرروز درد انگیز ترین آهنگ روانسوز را برای مردمان جامعه ورهروان نهضت دادگر وانسان مدار به سرایش میکشد.
اخیراًبه دنبالهٔ سفرکاروان مسافرین بی برگشت حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،خبرمرگ جاویدان یاد دگرجنرال رحمت الله رؤفی این ارتشمرد دلیر افغانستان،قلب همه وطنپرستان وراهیان مکتب عدالت وداد خواهی افغانستان را تکان داد.
زنده یاد رحمت الله رؤفی از تبار افسران جان نثاری بود که دایم پرچم شجاعت ،میهندوستی ،ایستادگی ومقاومت را در طوفانی ترین اوضاع سیاسی ونظامی افغانستان بدوش داشت.
او سنگر داردلیر جمهوری دموکراتیک افغانستان واز قطار پیکارجویان بانام وازطراز فاتحین جنگ کبیر میهنی وتاریخی جلال آباد بود.
نقش این سپه سالار دلیردرنبرد رویاروی و برای سوق واداره ارتش وارایه درسهای مقاومت ،دلاوری ومیهندوستی در خط نبرد برای شکستاندن حمله متجاوزین پاکستان وحواریون مزدبگیر شان در نبرد جلال آباد ،برای همیش زینتبخش برگه های خونین تاریخ افغانستان خواهد بود.
جنرال رؤفی ازجملهٔ افسران وسپاهی شجاع ومعاون گارد ملی وقهرمان افغانستان بود.
او سرلشکرکارآزموده وستون فولادین گارد بود وبخشی اعظم وظایف دشوار وخطرساز محاربوی رابخاطر دفاع از میهن در سنگرگاه های نبرد وجبهات جنگی درقلمرو پرتنش افغانستان بدوش داشت.
عشق سوزان میهنپرستی، دایم درسینه ستبر این سپاهی دلیر موج میزد.
در روزگاری که دولت متجاوز پاکستان در زمان حاکمیت حامد کرزی ،مناطق سرحدی وبویژه مناطق جنوب‌شرق افغانستان را با آتشپاره های مرگبار همه روزه آماج قرار میداد وکاخ نشینان همه روزه مرگ هموطنان بی‌دفاع شان را با همه بی‌تفاوتی تماشا نموده ومتجاوزین را تشجیع می‌ساختند،این همان جنرال رؤفی قهرمان بود که با بی طاقتی دربرابر تجاوز دشمن، بدون فرمان مرکز دربرابر ملیشه های متجاوز پاکستان، در محور تورخم، دست به یورش شجاعانه زدولشکر متجاوز پاکستان را به خاک وخون کشید ونعره آزادی،شجاعت ودلاوری را به سرایش کشید.
او باچنین رفتار قهرمانانه خود،خشم کاخ نشینان پاکستان پرور را در ازای دفاع از میهن کمایی کرد ودر مقابل ،فرمان سبکدوشی ازمقامش را استقبال نمود،امااسم اش را با خط زرین به حیث یک قهرمان معرکه نبرد، وارد دیوان تاریخ ساخت.
آری؛
جنرال رؤفی نه تنها یک ارتشمرد شجاع وفداکار ومیهندوست بود،او شخصیت انسان سالار ،مرد مهربان ،انسان مهذب ،متقی وپاک بود.
اویک رزمنده باعهد وباپیمان ووفادار به آرمانهای والای زحمتکشان افغانستان بود.
فقدان این سپاهی نامدار ضایعهٔ بس بزرگ وجبران ناپذیر برای افغانستان،نهضت ترقی‌خواه وطن وارتش افغانستان
است.
بگذار این غم جانفرسا را برای همه وابستگان،پیروان نهضت ترقی‌خواه،همه مردم وپاسدران افغانستان عزیز تسلیت گفته ،روانش را شاد آرزو نمایم؛
روحش شادوخاطرش ماندگار باد؛

عارف عرفان

Advertisements