توزیع مدال خیانت شروع شد

توریالی خاوری
توزیع مدال های خیانت غنی احمد زی بخاطرکشتار مردم افغانستان،برای همبستگی باطالب وتروریسم،خوب ترین شاخص شناس است.
این سه وزیر بی کفایت وخائن که نقش گرگ را در میان رمه ایفا میکنند،واقعا مستحق پاداش مدال خیانت هستند.اینها قاتل هزاران سرباز،افسر ومردمان غیر نظامی بدست طالب وداعش اند!!
این چهره های کثیف شصت درصد اراضی افغانستان را برای طالبان تسلیم کردند واین برنامه سقوط ولسوالی ها،شهر ها وروستاها به شدت ادامه دارد….!!
اینها تطبیق کننده نقشه های امریکا اند وموفقانه این نقشه قبرکنی را پیش میبرند!!
آری اینها مستحق اصلی این مدال خیانت اند!!

Advertisements