دکتر عطا صفوی
شمه ای از یک ارقام وحشتناک اقتصادی رابخوانید.
بلی هموطن عزیز من ، این تحفه صادرشده زیر نام دموکراسی همراه با بازار آزاد تازه از دیدگاه برنامه سازان اش معلوم میشود که آهسته آهسته نشانه های میزان گویا شاخص ترقی وانکشاف (نابودی وبدبختی من وشما ) درتمام ساحه خصوصآ اقتصاد روز به روز مشخص میشود. دربخش سیاسی – نظامی وامنیتی الحمد الله اینکه به کجا رسیده اییم من بحثی ندارم ؛ زیرا ” آنچیکه عیان است چه حاجت به بیان است… “

اما در واقعیت امراین کشور ازدید مردمش ووضعیت اسفناکی را که هر لحظه با گوشت وپوست خویش لمس میکنند که مصیبت اش تا استخوان رسیده است ، درتمامی جبهات از جبهه نظامی گرفته تاجبهه سیاسی – اقتصادی عملا بازنده است .
ولی من شمه ای از شاخص یک بخش اقتصادی صادرات را البته نه از صادرات پوست قره قل – پشم – شیرین بویه – قالین … که بازار عنعنوی در بیرون داشتیم ، بلکه تنها از صادرات کشمش برای شما در اینجا تذکر میدهم وقضاوت بعدی ومیزان نابودی اش درکل وابسته به دیدگاه شماست….
ناگفته نباید گزاشت این ارقامی هم که به شما پیشکش میکنم از منابع دولتی گرفته شده است دقت کنید:
بر اساس آمار اتاق تجارت، میزان صادرات کشمش به روسیه که بازار اصلی وعنعنوی صادرات کشمش افغانستان میباشد از 70 هزار تن در سال به 10 هزار تن کاهش یافته است ، درحلیکه سالهای قبل تا 140 هزارتن میرسید.
بازاراین نوع محصول کشور ما را ایران گرفته است وایران هفت برابر میزان کشمش افغانستان را کاهش داداه است.درحالیکه کشمش افغانستان از نظر طعم و کیفیت درجهان بینظیر است.
وازهمه ناامید کننده اینکه دردر شش ماه امسال، هفت هزار تن کشمش به بیرون از کشور صادر شده است در حالیکه در سال‌های پیش، سالانه میزان صادرات این محصول به 20 مراتبه بیشتر بوده.
علت اصلی چیست ؟
از آنجاییکه ازیک طرف این نظام خود ارادیت اش سلب و صلاحیت گردیده است و نمینتواند خود تصمیم بگیرند، معلوم است که بازی های منطقوی را کسانی دیگری به عهده دارند که اینجا گویا مهمان لم زده اند ، که یقینا مانع معاملات درکشور های منطقه خصوصا روسیه دراین رابطه میشوند ؛ واز طرفی هم این نظام بیکاره اقتصادی کمک به مولد اصلی را که دررشد وانکشاف تولید عملا سهیم است قطعا دستگیری نمیکنند واگر این وضعیت منجمله نا امنی های درشمال وشمالغرب و نبود تعرفه های حمایتی وعدم کمک به مولدین اساسی ادامه پیداکند ممکن است درچند سال آینده نامی از کشمش شمالی و قالینی… از شما ل نخواهیم شنید ؛ و بدبختانه به احتمال قوی جایش را درکل به کشت خاشخاش واگزار خواهند نمود.

راه بیرون رفت ؟
به شکل خلاصه میتوان گفت تا زمانیکه این تحفه (پروژه ) درد آور ومخرب ودرضمن ناموفق به صاحبان اصلی اش دوباره مسترد نگردد؛ وتا وقتی فرمانبرداری و یااز وابستگی قطعی خود را نجات ندهیم ، تاوقتیکه وضعیت اقتصادی را نظر به شرایط این کشور درنظرنگیریم وآنرا حد اقل دوباره احیا نکنیم ؛ باور دا شته باشید که درچند سا ل بعد حتی واژه ” صادرات ” از قاموس این کشور برچیده خواهد شد

Advertisements