جواب ما به مولاناهای خبیث وملعون پاکستان

میر عبدالواحد سادات

یکی از اضلاع مثلث خباثت “مولانا” فضل الرحمن ودو دیگر آن “مولانا” سمیع الحق و قاضی حسین احمد، دهن گشوده و به نیابت از آی اس آی وجنرالان پاکستان برعلیه ارادۀ مردم افغانستان عقده گشایی واراجیف را تکرار نموده که گویا «در کشور جنگ زدۀ افغانستان انتخابات بی معنی است و مشروعیت ندارد»
دهن گشوده بخاری برسمِ بی ادبان
سخن بجایی رسیده که چوب میخواهد


یاد مان باشد این همان “مولاناهای” نامسلمان است که چندسال قبل فتوا داده بود: « جنگ در پاکستان حرام وجهاد در افغانستان فرض است».
برای بستن دهن این خبیث ترین دشمن تاریخی ما، ملت افغانستان به قهرمان جان نثار دیگری نیاز دارد تا همچون سید اکبر فقید که دربرابر دهن گشایی وبی ادبی لیاقت علی خان صدراعظم وقت پاکستان در برابر کشور ما در متینگ اکتوبر 1951 با فیر چند مرمی دهن ناپاک اورا بست وروانۀ دوزخ نمود.
در حالیکه افغانستان آماج سونامی دهشتبار بنیادگرایی “اسلامی ” و ذهنیت تکفیری برخاسته از دیوبند، قم و ارعابیون عرب می باشد و با تشدید جنگ اعلان ناشدۀ پاکستان، دسایس ایران وجنگ های نیابتی و در منجلاب رقابت های جیوپلیتیک منطقوی و بین المللی در دور جدید «بازیهای بزرگ» قربانی میدهد و از اثر سیاستهای کجدار و مریز امریکا و انگلیس، تلاش گستردۀ حفاران کهنه کار در جریان است تا در زدوبند ها زیر نام صلح و با افاده که گویا، افغانستان یک کشور بدوی وجنگ زده وبا افتراق ملی، استعداد گذار به مدنیت را ندارد و باید در اختیار پاکستان قرار داده شود. (سرو صدای بلک واتر نیز در همین راستا مطرح است).
سخنان این مولانای ملعون انگریزی نیز بحساب سیاست های استعماری در راستای تحقق اهداف استعماری بیان میگردد.
بدینرو، رسالت افغانان متعهد بوطن است تا بدشمنان نامسلمان و اجنت های معلوم الحال، این کلام حضرت سنایی سرسلسله عرفان را تکرار نمایم که میگفت :
مسلملنان،مسلمانان،مسلمانی،مسلمانی
ازین آیین بی دینان،پشیمانی،پشیمانی

البته خود ما میدانیم که «چگونه انتخابات» داشته باشیم وبدون شک مطمح نظر ما تبارز ارادۀ مردم بخاطر صلح و گذار به شاهراه ترقی وتسلیم ناپذیری در برابر اربابان جهل وتاریکی میباشد.