خدا کند که هیات غم شریکی شمال قربانی شکار پشتونولی در قندهار نشوند

هارون امیر زاده

وینستون چرچیل نخست وزیر سابق بریتانیا که زمانی بحیث خبرنگار در مناطق قبایلی هند بریتانوی بود، پشتونولی را بمعنی آئین انتقام جویی، قرآن خوری و تجاوز به جان، مال و ناموس قبائل رقیب تعریف می کند.
مجله تایم در ۲۰۰۶ در یک تحلیل طولانی جنگ افغانستان را جنگ میان پشتونولی و دموکراسی در سده بیست و یکم تعریف کرد.
قندهار قلب پشتو نولی در سه سده اخیر بوده است.
قندهار در سه سده اخیر در جنگ قدرت، انتقام جویی، غارت گری و لواطت در زیر آئین پشتونولی شهرت جهانی دارد.
صد ها رازق در زیر آئین پشتونولی در زیر ماشین جنگی، مالی و سیاسی قدرت های خارجی از صفوی تا بابری، انگلیسی، روسی، پاکستانی، عربی، ناتو و تروریزم بین المللی زیر خاک رفتند.
جنرال رازق در آغوش جنرالان آمریکایی جان داد و غنی سر انجام جزیره قدرت قندهار را برچید.
برای تاجیکان خوش باور و کم حافظه درک جنگ درون قبیلوی و نقش ارگ و آمریکایی ها خیلی دشوار است.
شگفت آور است، که بسیاری تاجیک ها از مادر جنرال رازق کرده برای وی بیشتر اشک می ریزند و گلیم ماتم از شمالی تا هرات و از بلخ تا بدخشان هموار کرده اند.
برای تاجیکان جنرال رازق بخاطر طالب کشی و پاکستانی ستیزی یک قهرمان است، ولی برای اکثریت پشتونها طالب کشی بمعنای پشتون کشی است. تصادفی نبوده که بسیاری مخالفان طالبان به اتهام نسل کشی از جنرال داوود تا سید خیلی و صد ها افسر و سر باز توسط کرزی و اشرف غنی از میان برداشته شدند.
طالبان بحیث فرزندان قبیله گل سر سبد قدرت پشتونولی بحساب می آیند. در برابر مرگ هر طالب صد ها طالب ستیز در ۱۸ سال اخیر نیست و نابود شدند.
پاکستانی ستیزی برای پشتونها بمعنی ایرانی پرستی و فارسی زبانی است. برای آنها ” لر اوغانی و بر پاکستانی” یک برادر اند.
پشتونها خوش ندارند که تاجیکها برای پشتونها قهرمان سازی از میان فرزندان شان کنند.
قهرمانان پشتونولی باید تاجیک کش باشد نه پشتون کش. هم چنان قهرمانان پشتونولی باید ایران ستیز باشد، نه پاکستانی ستیز. چنانچه گلبدین دست پرورده مکتب آی اس آی در مصاحبه خود با جیو نیوز گفت:” پاکستان قربانی تروریزم افغانستان شده. ایران حامی تروریزم افغانستان است” او هم چنان می گوید:” من مخالف ساختن بندر چاه بهار بجای بند کراچی هستم”
پشتونها آینده خود را بدون حمایت پاکستان در جنگ قدرت افغانستان در خطر می بینند.
صحبت ها و ستایش استاد عطا از جنرال رازق و کنایه او به اشک تمساح غنی در هنگام غم شریکی با خانواده رازق در قندهار زیاد به دل بسیاری پشتونها چنگ نمی زند. حتا حامد کرزی که از رازق بحیث کارت قربانی در نبرد قدرت با ارگ استفاده کرد از پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا به زبان پشتو خود داری کرد و گفت” نمی خواهم پیرامون جنرال رازق که کی او را کشت گپ بزنم”
کرزی که در متن بازی قدرت میان قندهار و ارگ قرار دارد نقش غنی در ترور جنرال رازق را خوب می داند، ولی برای منافع خود خاموش است.
امید است هیات غم شریکی شمال قربانی خیانت های پشتونولی و قرآن خوری نادر خانی در قندهار نشوند. این تنها حبیب الله کلکانی نبود که شکار چنین خیانت شدند، مجید کلکانی که برای غم شریکی به خانه اقارب نجیب رفته بود توسط نجیب رئیس سازمان امنیت ملی بنام ” خاد” او را دستگیر کرد، شکنجه کرد و جسد او را در سیاه چالهای پلیگون پلی چرخی دفن کرد.
از تاریخ درس باید گرفت!