آیا عمران خان جنرال رازق را ترور کرد و یا غنی؟

هارون امیر زاده

اشرف غنی امروز جنرال رازق را در قندهار لقب” قهرمان شهید استقلال” داد و از پاکستان خواست که عاملان قتل رازق را به دولت افغانستان تسلیم کند.
اگر واقعا پاکستانی ها این قدر توانایی دارند که از فلتر امنیتی عبور نموده جنرال رازق را که دشمن سرشناس پاکستان و طالبان بود همراه با رئیس امنیت قندهار در حضور جنرالان امریکایی بخاک و خون بکشند، آیا لازم نیست که این لقب میان تهی” قهرمان شهید استقلال” را بجای جنرال رازق برای تروریست بچه قندهاری دست پرورده عمران خان داد که با زیرکی و خونسردی بی نظیر ماموریت ترور را قهرمانانه و موفقانه در قلب قدرت قندهار به انجام رسانده است؟
آیا لازم نیست بجای اتهام بستن به پاکستانی ها رئیس امنیت ملی و مشاور امنیت ملی مشکوک حکومت خود را برکنار و محاکمه می کردید؟
این چه دولتی است که از قدرتمند ترین جنرالان و کارمندان خود در برابر آی اس آی حفاظت کرده نمی تواند؟
آیا عمران خان را می توان با چیغ زدن های حنجره باریک زنانه ترساند؟
پرسش دیگر اینست که این لقب میان تهی” قهرمان شهید استقلال” برای جنرال رازق بخاطر کدام استقلال از کدام کشور قهرمانی کرده و جام شهادت نوشیده است؟
مگر جنرال رازق در آغوش جنرالان آمریکایی در کشور اشغال شده افغانستان جان نداد؟
کی نمی داند که غنی دشمن سوگند خورده جنرال رازق بود؟
مگر جنرال رازق بار ها غنی را متهم به توطئه ترور خود نکرد؟
آیا می توان با ریختن اشک تمساح بر سر قبر رازق، بوسیدن دست مادر او و دادن چند تا لقب میان تهی و رتبه نظامی حقیقت ترور او را کتمان کرد؟