..!!” درد از خدا گله  از همسایه “

دکتر صفوی
!!خدانکند که امریکای ها قاتل کسی بوده باشند..قطعا وابدآ
هموطن گرامی پرسیده بودند : ” امریکایی ها اصلا چه ضرورتی داشتند که جنرال عبدالرازق اچکزی را بکشند؟ وخود توضیع داده بودند که گویا این کار پاکستان است چنین است وچنان.. ومن هم به پرسش شان پاسخ کوتاه ارایه نمودم نوشتم :
نخیر ! خدانکند ؛ افسران وسربازان امریکا یها درمجموع رهبران امریکا هرگز نه قاتل اند ونه هم جنایتکار.. دقیقآ تاریخ هم گواه براینست که رهبران ودولت امریکا هیچ جنایتی را تا حال درکره زمین مرتکب نشده اند وهر نقطه از کره زمین که امریکا قدم مبارک شان را گزاشته اند آنجا به گل وگلزار مبدل شده است ، ازبالکان ، شرق میانه گرفته تا ویتنام ، جاپان و افغانستان همه وهمه این ادعایی بنده را ثابت مینماید که نه بمبی را فرود نموده اند ونه هم خونی را ریخته اند.
و امروزحتی جناب داکترعبدالله ورییس امنیت دولت شان هم قتل عبدالرازق را توسط قوای امریکا یها بی‌اساس ویک شایعه دانست وهمه را حواله به دشمن قسم خورده فرضی مان (پاکستان) که هرگزدرتاریخ نه دوستی خواهیم شد ونه هم روز خوشی را خواهیم داشت حواله نمودند وهمزمان قسما گفته های بنده را تایید نمودند.. ، همان ضرب المثل مشهور به یادم آمد ” الله با اله درگردن ملا…”. برای اینکه هرگزتا ماهستیم این دشمن فرضی دوست نخواهد شد ودشمن باقی خواهد ماند.
پس اگر چنین است میترسم از اینکه وحتی شکی هم ندارم که قتل های زنجیره ای دیروز را از شهادت احمدشاه مسعود و استاد برهان الدین ربانی گرفته تا جنرال داود داود ؛ سیدخیلی بلاخره همه وهمه را روزی بنام پاکستان رقم بزنند. بدون اینکه جراتی داشته باشند تا نامی از قاتلین اصلی اش ببرند
Advertisements