توریالی خاوری
امریکا با جنایت بزرگ وعریانی که باقتل جنرال رازق در افغانستان انجام داده است،درگیر رسوای بزرگ گردیده است.
اینکشور تمام منابع اطلاعاتی خود را بکار گرفته است،تا جنایت امریکا را در قتل جنرال رازق پنهان نماید.
حمدالله محب رییس امنیت ملی ، پاکستان را درین جنایت برائت داد و گفت که پاکستان درین دسیسه شامل نیست.
معصوم استانکزی جاسوس سیا از شخصی باتذکره جعلی درین جنایت سخن گفت .
داکتر عبدالله گفت کارشهادت جنرال رازق کار امریکا نیست.
از همه مهمتر که جنرال نبیل نیز نخواست از کاروان دروغ عقب بناند.اودر خانه نشسته وتمامی منظره قتل را در پاکستان خطاطی نموده واز تاج میر وملاشرین افراد طالبان به همدستی آی اس آی درین جنایت سخن میگوید .
در اظهارات جنرال نبیل یکی نظرات او که به حقیقت قرین است ،همدستی حتمی زلمی ویسا درین برنامه است.
اما هیچک از مراجع اطلاعاتی آمریکا تاکنون قادر نیستند تا به سوالات گل آقا شیرزی که ذیلا نگارش یافته است پاسخ
گویند!!
واقعأ یکی از بزرگترین تصویری که از میان این همه گزینه های واقعی وساختگی بیرون میشود نقش اصلی جاسوس شناخته شده زلمی ویسا والی کندهار درین جنایت است.او درین سناریو سازمانده اصلی این پروژه است.قرار گزارشات موثق حتی او هیچ زخمی بربدن ندارد!!
***
سخنان گل آغا شیرزی در مورد
جنایت قتل جنرال رازق
*************************
جناب ریس جمهور !
جسد انتحار کننده کجا شد ؟
خانه انتحار کننده کجا است ؟
انتحار کننده به ضمانت گل احمد آمده بود ؟
گل احمد محافظ سابق والی بود .
انتحار کننده پسر خاله گل احمد معرفی شده بود.
گل احمد کجا است ؟
خانه اش کجا است ؟
او به ضمانت کی آمده بود ؟
مبایل انتحار کننده کجا شد ؟
داخل مبایل اش نمبر کی ها بود ؟
آخرین تماس هایش همرایی کی ها بود ؟
مرمی های شلیک شده از کارتوس کجا شد ؟
مرمی های شلیک شده از کدام تفنگ ها بود ؟
چند مرمی و کارتوس فیر شده بود ؟
سلاح یا تفنگ انتخار کننده کجا شد ؟
در کلاشینکف انتحار کننده چند مرمی باقی مانده بود؟
چند فیر همرایش شده بود ؟
کمره مین تلویزیون ملی چی قسم کشته شد ؟
کامره فلمبرداری کجا شد ؟
کامره های مخفی داخل ولایت کجا شد ؟
مشاجره لفظی بین میلر و جنرال رازق در مورد چی بود ؟
امریکایان چرا پنچ ساعت ساحه را مسدود کرده بودند در آنجا چی میکردند ؟