در سوگ جنرال رازق اين عيار مرد خاك وطن ما كه با كمال نامردى جانش را گرفتند و مانند ديگران با قتل هاى زنجيره يى و مهندسى شده از صحنه سياسى و نظامى حذفش كردند

.

زبير واعظى

خدا حافظ، روانت شاد، يادت جاودان
تو اى عيار مرد ارتش و طالب كش دوران
تو را هم دست طاغوت پليد ظلم و استبداد
ز بهر ايده هاى نيك و آن افكار والا و انسانى
با كمال پستى و نا مردى و تزوير
برگبار مسلسل بست وغرق خاك و خونت ساخت
تو رفتى ليك نام پر ز فخر و پر مباهات ات
به لوح صفحه ى تاريخ اين ميهن
تا ابد باقى و جاويد است
ببال اى مرد و اى سرباز فرزانه و بيباك
كه ما امروز از هر قوم و هر يك مليت اين خاك پاك تو
همان خاكى كه در قلب تو جايش بود
برايت سوگواريم و سرشك خون مى باريم
تو رفتى و ز شور رفتنت محشر بپا كردى
تو رفتى و ز داغ مردنت دلهاى ما هم مرد
به هر جا هر گل و باغ و چمن پژمرد
ببال اى مرد و اى سرباز فرزانه و بيباك
تو با وجدان آرام و با آن يك روان شاد
به خواب ناز و زيباى خود اندر باش
بخواب اى پاتريوت و قهرمان كشور خون و شر و آتش
تو رفتى و ز داغ مردنت دلهاى ما هم مرد
خدا حافظ، روانت شاد، يادت جاودان
تو اى عيار مرد ارتش و طالب كش دوران

زبير واعظى