شکورنوابی

چو خورشيد تابندة شد نا پديد …. درِ حجرة بستند و گُم شد کليد ” فردوسى “

سوگبرگ .. از گل سورى : تابوتهايى زخم خوردهٴ رزمندگان مبارز ، قهرمانان راة ازادى کاز جلو ما رَد ميشوند گُل سوريست کة تابوتهايى انها را اگر زن استند يا مرد نگارين و با مفهوم ساختة است اما نة هو اکبر . مرگ نا بهنگام سپهبُد  جنرال رازق دلير ، سر قوماندان پوليس قندهار و قهرمان عبدالجبار وکيل مردم هلمند در مجلس شورا کة زخم بر دلها نشاند و روح و جسم هر يکى ما را سخت اذيت نمود بويژة خانوادة هايى نيزة داران ازادى را کة باز ماندگان ايشان بة تسکين و تسلاى روانى سخت نياز دارند همچنان تربيت و پرورش . اين ماتم بزرگ کة اکنون کشور ما را فرا گرفتة اس ت من ) مجاهد ، طالب ، القاعدة ، داعيش( و ديگر را سرزنش نميکنم بجز نوکران امريکاى کپيتاليزم ، سعودى امپرياليزم و اقاى جمال قاشُقجى را کة بانک را بنام The Bank of Crooks and Criminal International .” BCCI بانک دغلان و در راس کمال ادهم نمايندهٴ سعودى با اغا حسن عابدى يک پاکستانى دغل در سال ١٩٨٢ در لاهور افتتاح کردند تا از مجراى ان طالبان ترياق بکارند و سلاح بخرند. اميد کة ريختن اين همة خونهايى جگر گوشةهايى ما بهدر نرود… شايد کة نَماى شگوفانى و نيرومند شدن عناصر زيباى دموکراسى را در قبال داشتة باشد و بة جوانان انقلابى هم ميهن چة زن و چة مرد لازم ميايد تا راة اينها و ديگر قهرمانان ازاديخواة را دنبال بکنند . بايد اضافة کرد کة دستها را بسوى اسمان خالى بلند کردن ، تکرار در تکرار راجيعون و مرجيعون خواندن ، ايهٴ کة از خاکستر شدن و غفلت از زندة شدن دوبارة ميکند درد ما را درمان کردة نميتواند يا بمکة رفتن فرج را بويدن و شيتان سنگ را با سنگچل کوبيدن مگر اينکة همة يک دست و اصولگرا بشويم .