تصویر جلسه ای که جنرال رازق به قتل رسید.
صد ها گمانه زنی را ایجاد می کند. از جمله:
 
-تصویر نشان می دهد که بحث اصلی خارجی ها با جنرال رازق است.
– هردو طرف جدی به نظر می رسند.
– درین اتاق یک سرباز مسلح امریکایی دیده می شود و سرباز افغان مسلح دیده نمی شود.
– آیا در چنین جلسه ای  که مقامات بلند پایه ی خارجی حضور می یابد؛ سرباز افغان حق و اجازه دارد تا داخل جلسه شود؟
– مسولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. طالب مال کیست و پروژه ی کیست؟
– زلمی بد ذات برای آوردن طالبان تروریست موظف نشده است؟
– این یک هدیه ی زلمی بد ذات به طالبان تلقی شده می تواند؟
– با قتل  قهرمان و رازق زمینه ی برای ایجاد یک  مرکز فرماندهی و حضور مرکز قدرت طالبان در قندهار متصور نیست؟
– شایعات رسانه ای وجود دارد که جنرال رازق در جریان جلسه  در اتاق جلسه کشته شده است.
-چرا جریان فلمبرداری را که کمره های ثابت فلمبرداری کرده است، پخش و نشر نکرده اند؟
– چرا اشرف غنی  و ارگ عبداله ی کچه پس از کشتار جبار قهرمان و جنرال رازق نام طالب را نمی گیرد؟
– چرا شورای عالی صلح ( شورای توطیه ی انگریزی)، با این همه جنایات طالبان بازهم بر مصالحه و مذاکره تاکید می دارد؟ – چرا در موجودیت نیروهای پنجاه کشور جهان طالب و داعش به چنین جنایاتی دست می یازد؟
 
مردم بیدار شوید!
مردم هوشیار شوید!
دشمن تان را دریابید!
برضد دشمن تان برزمید!
ورنه همه زمنگیر میشویم!
اگر با هم یک شویم؛ پیروز می شویم.
ما پیرو می شویم!!!
 
لطف نموده نظریات و حدس و گمانه زنی های خویش را در بخش کامنت بنویسد