عطا صفوی

 

سیاست حذف.!!
یکی از روش های نهایت مدرن ولی خونبار کشورهای اشغالگر درحقیقت همین سیاست خونین ( حذف فزیکی ) بشمار میرود ، یعنی اندکترین سهل انگاری ویاهم سرکشی فردی ویا گروهی علیه منافع ملی این کشورها تجربه تلخ تاریخ منطقه وجهان گواه براینست که از طریق حذف فزیکی از قدرت و جایگزینی فرد وگروه دیگری که بتواند منافع شان را به شکل خوبتر وبهتر درمنطقه تامین کنند بهترین وکوتاه ترین روشی را در پیش گرفته اند.
حذف مرحوم جنرال عبرالرازق هم ممکن است با تبانی ازدرون حکایت ادامه همان سناریو های است که زمینه ساز برای جایگزینی وهموار شدن طالبان ( سربازان نیابتی ) این قدرت ها برای اهداف ومعاملات بعدی بوده باشد.واین زنگ خطریست که باید منتظر عواقب اش باشیم. آنانیکه هنوز اینرا نمیدانند ویانمیخواهند بدانند که مشکل اصلی درکجاست ، جز سبکران بی معرفت بیشی نبوده و نیستند.
بنآ روزی نوبت شما هم خواهد رسید…..

Advertisements