عطا صفوی

نگزارید که این لشکرکشی خونین درتاریخ برای بارسوم تکرارگردد

با اینکه بغاوت واشغالگری درسرزمین من وتو دریک صده آخر توسط این متعصیبن قرن دوبار است که درتاریخ تکرار گردیده است ، ولی نگزارید که این لشکر بغاوتگر آتش افروز باز صاحب مدال انسان کشی وزمین های سوخته وآنهم بخاطر نابودی من وتوگردد وتاریخ قتل وغارت باز تکرار شود.
نخست – 25 میزان – 1308 شمسی – هجوم واشغال شهر کابل توسط لشکر جنوب تحت رهبری نادر شاه . زنده یاد صدیق فرهنگ درکتاب خود مینویسد : ” سپاه نادر که از اقوام سمت جنوبی بودند به محض ورود به کابل به غارت اموال دیگر اقوام پرداختند “. به چنان عملیات خونینی دست زدند که بیسابقه در تاریخ غارت وانسان کشی بود.
ثانیا – 5 میزان – 1375 شمسی – اشغال شهر توسط طالبان یعنی توسط فرزندان همان لشکر بغاوتگر دیروز که جنایت شان در تاریخ بسابقه است. بنا این ماه (میزان) دومراتبه خونین ترین وسیاه ترین روزدرتاریخ این سرزمین محسوب میشود.
ثالثا – 28 میزان -1397 – میزان سرنوشتساز (انتخابات سالجاری . برای نسل جوان وآگاه وطنپرست سرزمین خویش که علیه فاشیزم قبیلوی عملا در نبرد است و درهپچ معامله ننگین آور سهیم نیستند وآرمان مقدسی دارند رای بدهید ، ورنه اینبار منتظر خونبارتر وتباه کن از دو دولشکرکشی دیگر ماه میزان در تاریخ گزشته خواهبد بود. خوب میدانم دیریست که سناریوی را برای بغاوت سومی به شکل سراسری این رژیم موجود با حلقات گویا بنام خودی سنجیده اند ، ولی اینبار آگاهانه وخلاقانه باید عمل نمود.
با اینکه میدانم این انتخابات قبلا مدیریت شده است ومن به آن خوشبین نیستم ؛ اما چاره چبست ؟ جز اتکا به نیروی خودتان تا این زنجیرها را بشکنانید ودرمقابل این سونامی بیستید راه دیگری وجود ندارد.