پیام زنان افغانستان

پیام کنفرانس علمی وپژوهشی همایش اروپایی زنان افغانستان عنوانی زنان زجر دیده میهن!

کنفرانس علمی وپژوهشی همایش اروپایی زنان افغانستان که در پیوند به وضعیت اسفبار زنان کشور تدویر یافت.

چالش ها وپرابلم های اساسی موجود را در رابطه به چگونگی شرایط زیست زنان افغانستان مورد بررسی عمیق علمی قرار داده و راهکار های مطلوب وارزنده ای را جهت بیرون رفت از این حالت ناگوار وحل معضله اساسی زنان معین ومشخص نمود.

کنفرانس خاطر نشان ساخت که تداوم فاجعه بار جنگ وخونریزی چهار دهه اخیر در کشور باعث ناامنی های فراوان وبحرانهای شدید وزیانبار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی گردیده واوضاع وخیم ونابسامانی را ببار آورده است.

شرایط دشوار کنونی در افغانستان که از ضعف وناتوانی نظام موجود، گسترش روز افزون فساد، ضعف مدیریت ورهبری سالم جامعه ناشی می شود؛ اثرات وحشتاک وجبران نا پذیری را در کلیه شوون زندگی مردمان ما بویژه در زمیه کار و زندگی زنان زجرکشیده کشور بجا گذاشته است.

در اوضاع بغرنج ومصیبت بار کنونی کشور، زنان وکودکان بیش از دیگران درمعرض آسیب های جدی قرار داشته وبا موجودیت پدیده شوم خشونت های لجام گسیخته که به عریان ترین شکل آن در جامعه تبارز یافته است، زنان را از ابتدایی ترین حقوق و آزادی های برحق شان بکلی محروم نموده است.

همایش اروپایی زنان افغانستان بمثابه یک نهاد مستقل وغیر وابسته وحامی مبارزات وتلاشهای ترقیخواهانه وحق طلبانه زنان آگاه وبا احساس کشور بدین باور است که آزادی ورهایی هر جامعه از قید پرابلمهای مختلف به آزادی زنان آن جامعه پیوند وارتباط ناگسستنی داشته وبدون حضور فعال ومشارکت زنان در کلیه فعالیت ها از جمله رهبری ملی وانتخابات عادلانه هر گزینه انکشاف وترقی با چالش های جدی روبرو میگردد.

ازینرو با در نظر داشت منشور ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر، مبنی براصل برابری زنان با مردان، از حق کار وزندگی آبرومندانه مصونیت فردی، عدالت اجتماعی وشرایط کامل با معیار های عالی خدمات صحی،آموزش، تعلیم وتربیه بهره مندی کافی داشته باشند.

بدون تردید دولت افغانستان ونهاد های حقوق بشر،حامیان حقوق زنان، سازمانها وجامعه مدنی بعنوان نهاد های مسوول دراین عرصه وظیفه دارند تا در جهت محو خشونت ،الغای اشکال تبعیض تدابیر عملی را رویدست گرفته ودرامر توانمندسازی وحضور فعال زنان در زمینه های گونا گون اقتصادی وسیاسی، اجتماعی وفرهنگی آنانرا حمایت وپشتیبانی نمایند.

زیرا زنان بمثابه نیمی از پیکر منابع انسانی، مطابق با قوانین ومیثاق های پذیرفته شده بین المللی حق دارند که فارغ از کلیه تفاوتهای جنسیتی ورهایی از تمام تهدیدات وخشونت ها، امنیت فردی ،سلامتی فکری وفزیکی ،شرایط مناسب زیست وکارداشته ودر همه فعالیت ها ی برابر با مردان فعالانه شرکت نمایند.

باید خاطر نشان ساخت که فعالیت ها وکار کرد های نهاد های مختلف از جمله انجو ها در داخل کشورجز تلف نمودن فرصت ها نتوانسته اند پاسخگوی مطالبات عمده زنان کشور بوده وبه معضلات متعدد زنان راه حل اساسی جستجو نمایند.

همایش اروپایی زنان افغانستان ونهاد های عضو آن در اروپا وسخنرانان کنفرانس با بررسی وتحلیل همه جانبه از وضعیت زنان افغانستان از جمله زنان مهاجر دراروپا دریافته اند که نیل به اهداف وداعیه بزرگ زنان افغانستان جهت حل مساله مربوط به زنان ورهایی آنان از وضعیت ناهنجار کنونی باید این مساله دراجندای ملی وپرگرام سنجیده شده یک دولت متعهد ونظام عدالت محور سیاسی شامل گردیده وبا اشتراک فعال خود زنان آگاه وپر تلاش ونمایده گان واقعی آنان به حل این مساله مهم حیاتی پرداخته شده وحق شهروندی زنان با مردان در نظر گرفته شود.

دراین امر اساسی با پی ریزی پایه های مادی واقتصادی وبستر سازی مطمین سیاسی، اجتماعی وفرهنگی در راه نهادینه سازی آرزوهای برابری زنان با مردان پلانهای توسعوی وانکشافی با اختصاص بودجه لازم جهت حضور فعال زنان درارگانهای سیاسی واجتماعی اقدامات عملی رویدست گرفته شود.

دستیابی به این امر سترگ حیات اجتماعی زنان مستلزم بررسی دقیق وآگاهانه از وضعیت کنونی وجستجوی راهکار های هدفمند ومنطقی در جهت توانمند سازی زنان وعملکرد بموقع تحقق پلانهای موثر دراین راستا را ایجاب می نماید.

راه اندازی همچو تلاشهای اثرگزار می تواند نحوه تفکر، آگاهی وفهم درست جامعه را از اعاده حقوق، حفظ کرامت انسانی زنان تغیر داده وشرایط مطمین کار و زیست واقعی را برای زنان بوجود بیآورد.

از جانی هم بخاطر جلب توده های وسیع زنان وسازماندهی منسجم آنان دراین پروسه لازم است تا شکل گیری یک جنبش مستقل وفراگیر زنان در داخل وخارج از کشور بمثابه یک ضرورت تاریخی مطرح گردیده وبرعلاوه جهت بررسی وحل معضلات فوری وعاجل شرایط کار وزندگی زنان واعمال فشار به دولت افغانستان ورکشاپی دایر گردیده وخطوط اساسی بیرون رفت ازاین مشکلات را مشخص بسازد.

همایش اروپایی زنان افغانستان بادرک مسولیت های خطیر تاریخی خویش با ارزیابی دقیق نیاز مندی های اساسی ومبرم زنان در مقطع حساس کنونی کشور جهت تحقق این اهداف شریفانه ،با اتکا به نیروی فکری وتلاشهای هدفمندانه همه فعالان حقوق زن ،نهاد هاوسازمانهای دفاع از حقوق وآزادی زنان ازهیچگونه سعی وتلاش خستگی ناپذیر دریغ نمی نماید.

ما همچنان از تمام تلاشها وکار زار مبارزات حق طلبانه نهاد هاوسازمانهای همسو با همایش اروپایی زنان افغانستان درداخل وخارج از کشور حمایت وجانبداری نموده وآنانرابخاطر یک امر مشترک انسانی یاری ومدد میرسانیم.

بیایید بخاطر برآوروه شدن این اهداف بزرگ،با پیوند آرزوهاواندیشه های نیک انسانی دست بدست هم بدهیم وشرایطی را برای زنان کشور بوجود بیآوریم که درآن محیط امن وسالم عاری ازهرگونه بیدادگرها وستم جنسیتی اشکال بهره گیری ،فقرومحرومیت ،جنگ وخشونت جلوه روشن وتابناکی داشته باشد..

پیروز باد مبارزه گسترده زنان آگاه ودلیر میهن در امر رسیدن به برابری جنسیتی ،رهایی زنان از همه قید وبند اندیشه های قرون وسطایی

پیروزی حتما ازآن زنان زجر کشیده میهن ما است

++++++++++++++++++++++++++++++++

تدویر کنفرانس علمی ،پژوهشی درپیوند با وضعیت زنان افغانستان

تدویر کنفرانس علمی ،پژوهشی درپیوند با وضعیت زنان افغانستان
بتاریخ ۲۹ سپتمبر ۲۰۱۸ کنفرانس اروپایی علمی ،پژوهشی از جانب همایش اروپایی زنان افغانستان وبه همکاری اتحادیه انجمن های افغانهای مقیم هالند با اشتراک کارشناسان ،فعالان حقوق زن وحقوق بشر ،شخصیت های علمی سیاسی ،وفرهنگی درشهر آرنهم کشور شاهی هالند برگزار گردید.
درکار کنفرانس مسوولین نهاد های مستقل کار با زنان،پیشسکوتان جنبش زن از کشور های مختلف اروپایی حضور بهم رسانیده بودند.
کار کنفرانس به گردانندگی بانوان ورزیده یاسمین زیارمل وفتانه مقتدر به زبانهای پشتو ودری آغاز گردیده
،نخست داکتر شفیقه رزمنده ریس همایش اروپایی زنان افغانستان پژوهش خودرا درمورد حل مساله زن بمثابه ی یک پروسه سیاسی ومدیریت دولت برآن ارایه داشت.
وی با پیشکش نمودن ارقام وتحلیل جالب پایه های حقوقی ،ریشه های تاریخی مساله برابری زنان با مردان درکشور های اروپایی ودر سراسر جهان از جمله درافغانستان پرداخته وضمن ارزیابی تجارب تاریخی وراهکار های تجربه شده تاریخ بشریت اظهار داشت که حل نهایی مساله برابری زنان ومردان تنها درصورت تامین صلح ،حکومت قانون ،تامین عدالت اجتماعی،مردم سالاری،حاکمیت نظام متعهد ملی وعادلانه که حقوق همه شهروندان اعم از زن ومرد را تضمین نماید و نظام سیاسی که زنان را بحیث مهندسین واجرا کنندگان برنامه های ملی برابری زنان بامردان به حساب بیآورد امکان پذیر است.
داکتر رزمنده همچنان به تشکل زنان در یک جنبش مستقل وغیر وابسته درکنار نیرو های دادخواه وترقی پسند که نیاز حیاتی شمرده می شود نیز تاکید ورزید.
بعدا ولی محمد شاهپور ریس اتحایه انجمن های افغانها درهالند در پیوند با مشارکت اجتماعی وفرهنگی وکار آفرینی های زنان درجامعه صحبت نموده وتحقیق مختصری درپیوند با دستاورد های دموکراتیک زنان در کشور های اروپایی ومسیر تکامل دموکراسی در اروپا را با اشتراک کنندگان شریک ساخت.
سپس داکتر حبیب منگل درمورد طرز تفکر سنتی وبازتاب آن بالای نقش وحضور زنان در جامعه صحبت نموده سنن نا پسندیده وعقب گرا را بحیث مانع حضور زنان در جامعه وعامل به حاشیه راندن آنان در خانواده وجامعه دانسته جهت رسیدن به داعیه زنانرا وظیفه یک دولت ملی ومترقی دانست.
سخنران بعدی داکتر فهیمه پوپل طی صحبتی توسعه ی نقش زنان درزندگی اجتماعی واقتصادی را به تحلیل گرفته وپژوهش خودرا دراین زمینه ارایه نمود.وی اظهار داشت که هیچگونه توسعه وانکشاف بدون سهم وسیع وفعال زنان درجامعه امکان پذیر نیست.در ادامه کار کنفرانس داکتر نجیب مسیر درمورد مشارکت سیاسی زنان وحضور آنان در رده های تصمیم گیری وسطوح مختلف نظام بحیث شرط عمده ی ارتقا ونقش زنان در جامعه مطالب ارزشمندی را بیان داشته واز جمله حضور برجسته زنده یاد داکتر اناهیتا راتبزادرا در نظام سیاسی سالهای هشتاد وجنبش دموکراتیک زنان افغانستان بحیث تجارب مثبت ودستاورد های پیروزمند وچشمگیر زنان افغانستان دراین سالها ارزیابی نمود.
به تعقیت آن بانو عزیزه عنایت شاعر ونویسنده درپیوند باموقف وتعریف مقام زن در اسلام سخنرانی پژوهشی ودلچسپی را پیشکش نمود.
همچنان گردآوری های تحقیقی بانو داکتر حمیرا نگهت دستگیر زاده شاعر ونویسنده توانای کشور ومحترم بصیر دهزاد استاد حقوق وعلوم سیاسی نیز با اشتراک کنندگان کنفرانس شریک ساخته شد.
در پایانی بخش اول کنفرانس کاندید علوم اجتماعی بانو آرزو فاروق که مصروف پژوهش درمورد وضعیت زنان در دانشگاه کمبریج لندن است بررسی های خودرا با اشتراک کنندگان کنفرانس درمیان گذاشت.
دربخش دوم کارکنفرانس اشتراک کنندگان دریک سیمینار تبادل تجارب با شیوه ها ومیتود های نهاد های مستقل کار با زنان که در صفوف همایش متشکل اند ،چالش وآسیب پذیری های جدید مطرح دربرابر زنان افغان رادرشرایط بیرون مرزی به تحلیل وارزیابی گرفته وتجارب کاراین نهاد ها توسط بانو سهیلا زحمت ریس شورای سراسری زنان افغان در هالند،بانو پروین درویش ریس انجمن فرهنگی وکلتوری زنان هانوور،بانوسعیده طلوع ریس انجمن همبستگی زنان شهر اندوفن کشور شاهی هالند ،مرضیه جهش مسوول نهاد هالندی کار با زنان با اشتراک کنندگان کنفرانس شریک ساخته شد.
دراخیر کنفرانس پیام اشتراک کنندگان همایش اروپایی زنان افغانستان عنوانی زنان کشور توسط بانو یاسمین همسنگر سکرتر جنرال همایش اروپایی به خوانش گرفته شد که متن مکمل پیام بعدا به نشر میرسد
قابل یادآوری است که بانو مبتکر نسرین شالیزی ریس موسسه لذیز کیترینگ با سرویس غذای لذیزافغانی پذرایی از مهمانان واشتراک کنندگان را اسپانسر شده ودرپایان کنسرتی به سرایندگی هنرمند خوش آواز ویس امیری اجرا گردید.
قراراست داشته های این کنفرانس وگرد آورده های پژوهش گران بار آن به زودی به شکل رساله به چاپ برسد.
دفتر خبر رسانی همایش اروپایی زنان افغانستان