صمد”كارمند”

زلمی خليلزاد اولين گام های خویش را بمنظور تامين صلح با چهره های اغاز كرد كه خود شان مهره های عمده جنگ و ويرانی افغانستان در ١٧ سال اخير بودند، انچه در كنفراس بن تهداب گذاشته شد اغاز يك تعمير كج و بی بنياد بود كه زمينه شد برای تمام شكست ها و ريخت های قريب دو دهه گذشته.
امريكايی ها به خوبی ميدانند كه ادامه جنگ در افغانستان در صورتی به منفعت شان است كه با پول كمتر كار بيشتر را انجام دهند، ميتوان درك كرد كه روحيه سياسيون،نظاميان و ريس جمهوری امريكا در جهت خصوصی ساختن جنگ افغانستان است و از طرف دگر جبهه های جنگ و تروريزم را در افغانستان و منطقه گرم نگه داشتن تا زمينه باشد برای ادامه موجودیت و فعالیت پایگاه های نطامی شان و تحقق ان اهداف كلان كه بيش از نيم قرن انرا برنامه سازی نموده بودند.
اغاز و ادامه جنگ در افغانستان بر پايه منافع شرق و غرب استوار بوده و تامين صلح هم جز اراده و تصميم آنان است،پاكستان و دولت سعودی ها به مثابه افزار دست غرب بخاطر اهداف دور و نزديك شان پيوسته عمل نموده اند،اگر واقعأ علاقمند ختم جنگ اند پس حمايت مالی و تجهيزات نظامی را برای جنگ جويان و تروريستان طالب و داعش قطع نمايند،انكاه ما به صلح ميرسيم.
بازی های موش و پشك امريكايی ها باز هم بر ادامه جنگ و ويرانی افغانستان كمك ميكند و سوختن اين منطقه در دهه های اينده،زيرا هنوز كه هنوز است منافع دور انها در اغاز فلم نا موفق و شکست خورده قرار دارد واينكه پايان اين فلم تراژيد و ننگين به كجا ميرسد پرسشی است كه نسل های بعدی پاسخ انرا ارايه خواهند نمود.
باتاسف؛
صلح يك ارمان است نه هدف.

صمد”كارمند”