خیز و با ،برخاستن. تاریخ دیگر زنده کن
چهره ی این روزگار خسته را، رخشنده کن.

از حقارت جز زمین گیری نمی آید به دست
!این علم بردار و ما را از غرور آگنده کن

ویدیو
Advertisements