دکتر صفوی

!!…دوفرد بی همتا 


اشرفغنی احمدزی دریک بیانیه خویش زمانی بصراحت گفته بود : ” درجاییکه شعر زندگی میکند بیخبرنیایید ، که میخوریم تان”….
“غنی احمدزی بی ترس عمل میکند ودونالد ترامپ سوچ پوسته کنده حرف دل خودرا میگوید. حتی اگر تفکر فاشیزم قبیلوی ویاهم تفکر لیبرال وغضب جهان در ایشان بیداد کند “
درشرایط فعلی حرف پوست کنده ودقیق دونالد ترامپ و عملکرد بی باکانه وحتی موفقانه اشرفغنی واقعا بینظر وبی سابقه است , بدین معنی که آنچه در دل شان است بزبان می آورند وآنچه درمغز شان عمل میکنند وازهیچ نیروی هم نه هراسی دارند ونه هم شرمی… فکر میکنم ضرورت به تشریح اضافی درمورد ندارد.
گزشته از اینکه من وشما باوی مشکل داریم ،خوش من وشما می آید یانه وایشان را به دیوانگی متهم مینماییم این بحث جداگانه است ، ولی حقیقت مسلم همین است…
بقول معروف : ” دیوانه به کار خود هوشیار است”. زیرا آنچه میخواهند بگویند ویا عمل کنند ، دقیقا همان میشود. 
بطور مثال درتاریخ امریکا هیچ رییس جمهوری تاحال باچنین حالت حاکمان سعودی را وآنهم پوست کنده وعریان درملع عام توهین وتحقیرنکرده است ، توجه کنید : 
” من برایش گفتم ما عربستان سعودی وشمارا حفاظت می‌کنیم، و بدون ما شما برای دو هفته هم دوام نخواهید کرد.”
دوستان وعزیزان گرامی !
بقیه اش به شما ارتباط دارد که بدانید که مالک واداره کننده اصلی سرزمین ومحل مقدس اسلامی چه کسانی اند وچه کسی فرمان میدهد.. اگر درملک حرمین وشریفین چنین وضعیتی است….وای به حال بقیه حاکمان دولت ها!
اما عملا “عملکرد” بی باکانه ونترس اشرفغنی احمدزی از آوان تا امروز درحقیقت به شکل علنی وبی پرده آشکار بوده و در این راستا هرآنچه دلش بخواهد عمل میکند . برای وی اصلا بی اهمیت است که عملکرد اش توهینی است به زخم ناسور 30 میلیون شهروند این سرزمین . و حتی اشرفغنی نظر به ترامپ سبقت دربعضی نقاط سبقت گرفته است.
تفاوت بین این هردو درچیست ؟
اگر آقایی ترامپ با این سخن خویش فقط حاکم یک خاندان را توهین وتحقیر نموده است ، ولی اشرفغنی احمد زی از ابتدا تا کنون با عملکرد های غیر اخلاقی اش درتمام بخش ها…… از توهین به پارلمان کشور درمورد شناسنامه های برقی گرفته ؛ تا گماشتن عمر خیل خان فرد جنجالی که گندش منطقه وحتی بیرون ازمنطقه را تعفن اش گرفته وهمه را به رسوایی کشیده شد ه بود و درمجموع توهین به با شندگان این سرزمین درکل است که همه روزه وهرساعت به شکل علنی وآشکار تحقیر میشوند .
خلاصه اینکه هیچ چیز از دست ایشان دراین سرزمین درامان نبوده ونیست از توهین به واژه” مغز متفکر ” گرفته تا توهین به لقب استفاده واژه مقدس ” معلم ” و احکام وشرایط دینی ومذهبی .ووو را بجایش بگزارید واین توهین هم هنوز ادامه دارد.
بی پروایی وقاطعیت وی همچون یک حاکم نترس حتی بدون درنظر داشت اینکه حد اقل فکر کند که دراین کشور قریب 30 انسان های دیگری هم زندکی میکنند واقعا آشکار وبی همتا است .وتفکر فاشیزم قبیلوی اش درهمه درجولان است
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

دفتر دیپلوماتیک یا قتلگاه؟

دفاتیر دیپلوماتیک ؛ به مراکز فرماندهی و قتلگاه تبدیل شده است
—————————————————————
دکتر صفوی
وقتی چیزی بنام مصئونیت دیپلماتیک دیگر وجود ندارد؛ ومراکز دیپلوماتیک به قتلگاه تبدیل میشود ، پس دراینصورت هیچ فردی ودرهیچ جایی دیگر مصئون بوده نمیتواند، زیرا اشغالگران جهانی با زور وسرمایه درشرایط فعلی اکثر کشورها را درزیر سم وحشت ودهشت خویش لگد مال نموده وقانون جنگل راحکمفرما نموده اند.
درحقیقت مصئونیت دیپلوماتیک وو ظایف اصلی یک دیپلومات دیگر به گزشته ارتباط میگیرد وبی مفهوم شده است چه رسد به سایر…. مثلا زمانی سفیران امریکا درکشورهای مقیم رییس جمهور تعین میکنند واز هیچ مداخله در امور داخلی از تقرر وزیر دریک پست تا هرچیز دیگری دست بردار نبوده ونیستند وحتی روابط خارجی کشور هاراطرح و رهبری میکنند نمونه واضع اش هم همین حکومت دست نشانده افغانستان است که به گند تبدیل شده است . وحتی وقتی دولت امریکا چندی قبل دیپلومات های روسیه را از خاک خود اخراج نمود ، نخست بر خلاف اخلاق ومعیارهای پزیرفته شده بین المللی ساختمان های مأموریت دیپلماتیک روسیه که ملکیت اصلی روسها است تلاشی نمود وسپس این ملکیت های را غضب نمودند.
ازهمه جالب اینکه تازه آنچه که درقونسلگری سعودی ها مقیم ترکیه صورت گرفته شرم آور ودرعین زمان بیسابقه است . اگر قتل مخالفین ویامنتقدین دولت سعودی دراین مرکز دیپلوماتیک تایید گردد ، این بدین معناست که قونسلگری سعودی به مرکزترور وکشتار انسان ها تبدیل شده است. ودولت ترکیه درنظر دارد که این مرکز را تلاشی نماید.
روزنامه نگار سعودی جمال خاشقجی همکار روزنامه واشنگتن پست که منتقد ودرمخالفت با دولت سعودی و قرارا داشت بعد از دخول به قونسلگری سعودی درترکیه ناپدید شد واسنادی وجود دارد که نشان می دهد که گویاجمال قاشقجی در سرزمین کنسولگری سعودی کشته شده است.
بنا وقتی دفاتیر دیپلوماتیک کشور ها در ترکیه به چنین اقدام غیر مسولانه دست میزنند ؛ پس در اینصورت درکشوری چون افغانستان که نه در دارد ونه هم دروازه چه قیامتی برپا است….؟
همان فکاهی توپ امیر عبدالرحمن خان بیادم آمد ، : ” وقتی اینجا چنین خاکباد وتلفاتی را بجا گزاشته است ؛ معلوم نیست که درهندوستان چه معشری برپا شده باشد