ما و انتخابات

8 اکتوبر 2018

 

 انتخابات یك پروسه ملی و مربوط و مرتبط با سرنوشت ملی مورد توجه قرار میگیرد ، بدینرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسئولیت در قبال سرنوشت مردم پروسه انتخابات را تعقیب و بخاطر جلب توجه هموطنان عزیز در داخل و خارج كشور موارد اتی را مطرح مینماید :

 با تمام موانع و مشكلات عدیده كه در برابر اعمال حق حاكمیت ملی كه مطابق به اصول قبول شده حقوق بین المللی و بر طبق قانون اساسی نافذ كشور به طور انحصاری بمردم تعلق دارد ، هرگونه بی تفاوتی در قبال اعمال دقیق این حق كه از طریق انتخابات تحقق میابد ، به مفهوم بی توجهی به سرنوشت وطن پنداشته میشود . بدینرو اشتراك گسترده مردم در پروسه انتخابات مبین سیاسی شدن جامعه و ارتقای درك از اهمیت حقوق سیاسی شان میباشد .

 این حق مردم و شهروندان در حقوق بین المللی و در مواد ( ٢١ ) و ( ٢٥ ) اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مسجل گردیده و بر طبق ان ” هر كس از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردار ” میباشد . ماده چهارم قانون اساسی افغانستان حاكمیت ملی را متعلق بملت میداند و مردم به صورت مستقیم و یا از طریق نمایندگان انرا اعمال میدارد . ماده ( ٣٣ ) حقوق انتخاب كردن و انتخاب شدن مردم را مسجل و در ماده ( ٨٣ ) قانون اساسی شرایط انتخاب شدن به ولسی جرگه بقانون خاص كه همانا قانون انتخابات است محول گردیده است .

 انتخابات بمثابه پروسه ملی باید بیك كمپاین بزرگ ملی دربرابر موانع و عوامل مانع اعمال این حقوق مردم مبدل گردد.  در بعد داخلی بزرگترین مانع اعمال حق مردم همانا فساد و فسادسالاران است ، یك اقلیت منفور متشكل از تاجران دین ، تیكه داران ” جهاد ” ، دكانداران قوم و جلابان سیاسی مانع گذار افغانستان بشاهراه صلح و ترقی و حاكم شدن مردم بسرنوشت ملی شان میباشند . در افغانستان فعلی که ” اكثریت ” های واقعی عبارت از زنان ، جوانان و فقیران میباشند ، بسیار خوب است كه قانون انتخابات ” تبعیض مثبت ” را در مورد زنان مرعی و حضور حداقل شصت تن از زنان را حتمی ساخته و همچنان یك تن از هموطنان هندوباور و سك باید عضویت ولسی جرگه را كسب نمایند . مشروعیت نسبی انتخابات در گرو تطبیق قانون نهفته است تا زمینه های واقعی برای ابراز رای مردم ایجاد گردد . البته در كمرنگ شدن سایه زور و زر سالاران مردم مجال میابند تا بهترین نمایندگان زنان و جوانان اینده نگر و با برنامه ، غیر الوده به فساد و فساد سالاران را انتخاب و ” چورالمان ” موجود را به پارلمان و خانه مردم مبدل سازند .

 پروسه انتخابات باید فرهنگ سیاسی نو مبنی بر تساهل ، همدیگر پذیری را عام سازد و زمینه های تقرب و وفاق ملی را استحكام بخشد . رای در انتخابات نه تنها حق ، بل عزت و وسیله تغیر جامعه و ” نه”  گفتن بدشمنان اسایش مردم است و چگونگی كاربرد درست ان به شهروند ازاد معنی می بخشد ، بدینرو وجیبه انسانی و قانونی هر شهروند افغان است تا از ان بمثابه آبرو خود پاسداری نماید . شفافیت در انتخابات یكی از اصول اساسی اعمال دقیق حقوق مردم است و این مأمول فقط در حضور گسترده و اگاهانه مردم و نظارت مستدام شان بر پروسه ها تحقق خواهد یافت . البته درین ارتباط پذیریش نتایج انتخابات شفاف نیز یك ركن اساسی پنداشته میشود ، جلابان سیاسی از اصطلاح شفافیت استفاده ابزاری مینمایند و برای این اقایان شفافیت یعنی اعلام پیروزی خودشان معنی میدهد .

 انجمن با مراجعه به كمیسیون مركزی انتخابات أكیداٌ متقاضی است تا زمینه اشتراك افغانان خارج از كشور را در پروسه انتخابات فراهم سازند ، تا هر افغان ، بشمول افغانان دارایی تابعیت دوم که بر طبق قوانین نافذ افغانستان و کشور های پناهنده پذیر دارای حق راٌی میباشند ، نیز در هر كجایی از جهان كه قراردارد و بر طبق حكم قانون حق اشتراك در انتخابات را دارد ازین حق خود استفاده نماید . در پیوند با همین موضوع انجمن از كاندیدان پیشگام و تمام نهاد حقوقی و مدنی و مدافعان حقوق بشر متمنی است تا ازین داعیه برحق دفاع و با ما همصدا باشند.

.

با تجدید احترامات فائقه

از نام هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

میر عبد الواحد سادات