دکتر صفوی

بازصدایی پای دهشت افگنان تاریخ نزدیک ونزدیکتر میشود

دکتر صفوی
البته صدایی پای همان وحشیان عصر ، صدایی عاملین زمین سوخته شمالی ، صدای گروه تحجر وتفکر فاشیزم قبیلوی ، بلاخره صدایی پای توهین به واژه انسان به گوش میرسد..
!بلی هموطن گرامی
اینکه چرا پارلمان افغانستان ناگهان موافقتنامه مذخرف اسارتگری امریکا را گویا بازنگری میکنند ؟ واینکه چرا بازهم همان شهنشاه فاسد ، معامله گران بی همتا ، پیرجاهل ، فرزندان لاردهای استخاره گرواجیران فروخته شده وبلاخره از لنگ ولاش گرفته تا جنایت کاران معلوم لحال چون حکمتیار وفاشیستان قبیلوی … دراین مقطع زمانی وحساس جلسه اضطراری را برای گویا بازنگری حلقه غلامی دایر میکنند ؟؟؟
من به این نظر هستم که این فریاد ها وسناریوی های تنظیم شده قطعآ از صلاحیت این خفتگان تاریخ واسیران دربند شده درون نظام …. بیرون بوده ، بلکه این سروصدا ها بفرمان حاکم اصلی این سرزمین (امریکا) که زمین وفضا ی این خاک دراختیارش قرار دارد و بقول معروف هر آنکه نان دهد فرمان دهد صورت گرفته است ، تا زمینه را برای عملی ساختن برنامه های طویل المدت خویش درمنطقه از طریق به قدرت رسانیدن فرزندان کشته کار دیروز خویش ویا همان عساکر نیاتبی دیروز شان ( طالب ) که دیریست بدور ازحاکمان دست نشانده خویش ومردم این سرزمین درخفا در داخل وخارج کشوردرپشت درهای بسته برای جابجای شان در بدنه قدرت و در قدم بعدی سپردن حاکمیت کامل برای شان عملا کار جریان دارد . ممکن است امریکا با این سناریوی خویش قسمتی از سربازان خویشرا از افغانستان بخاطر بودجه کمرشکن اخراج کند که از نظر ظاهری گویا ترک افغانستان میدهد و گویا به خواست طالبان لبیک گفته است ولی درباطن امر تخم اش اینجا باقی میماند…وهرگز این منطقه را ترک نخواهد نمود.

زنده یاد رازق فانی چقدر زیبا گفته است :

ﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺭﻭی ﻛﺎﺭ آﺩم ها!
ﭼﻪ ﺷﺎﺩی ها ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮﻫﻢ…ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﺳﻮﺍ