رژيم ضدبشري آخوندي در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه هفت زنداني را در زندانهاي كرج و شيراز به دار آويخت. شش تن از زندانيان به طور جمعي در زندان قزل حصار كرج به دار آويخته شدند. وحيد لعل آبادي و ايوب فرهادي 33ساله و اميرداوودي 39ساله در ميان اعدام شدگان بودند. آنها روز پيش از آن براي اجراي حكم اعدام به سلولهاي انفرادي اين زندان منتقل شده بودند. در روز پيش از آن نيز 14 زنداني در زندانهاي بم، اروميه، مشهد و بندرعباس اعدام شدند. شش زنداني به طور جمعي در زندان بم به دار آويخته شدند. در يك اعدام جمعي ديگر كه در زندان موسوم به«دريا» در اروميه صورت گرفت، پنج زنداني اعدام شدند. سه تن از آنها از اهالي كردستان ايران و دو تن ديگر از اهالي آذربايجان بودند. يكي از قربانيان رحيم سليماني 60ساله پس از تحمل 20سال حبس اعدام شد. اعدام دو زنداني در زندان وكيل آباد مشهد و يك زنداني در زندان مركزي بندرعباس از ديگر اعدامهاي روز دوشنبه است. در روز يكشنبه 26بهمن نيز چهار زنداني در زندان عادل آباد شيراز و دو زنداني ديگر در زندان شهاب كرمان حلق آويز شدند. در روز شنبه 25 بهمن نيز دو زنداني بلوچ در زندانهاي چابهار و يك زنداني ديگر در زندان رشت اعدام شدند. همزمان با امواج اعدام در شهرهاي مختلف كشور، كه به منظور تشديد جو ارعاب صورت مي گيرد، رژيم آخوندي همچنان به ديگر شيوه هاي سركوب نيز ادامه مي دهد. در روز سه شنبه دژخيمان رژيم در يك اقدام ضدانساني و تحقير آميز سه زنداني را در شهر مشهد چرخاندند