حقیقت تلخ وشیرین …!!

دکتر صفوی

نغز میدانم که این وضعیت درشهر چند میلونی ازیک طرف اذیت کننده وازطرفی هم ناخوشایند است ، ولی سوال اساسی من خصوصآ به آنهاییکه ذهنیت مردم را دراین روز زیرنام ” اهدا خون “اغفال میکنند وبه جهت بیتفاوتی سوق میدهند ومیخواهند این نسل بیدار را مهار کنند اینست : اگر این شیر مردان نترس وهمیشه حاضر درصحنه درمقابل توطیه وحمله خفاشان درنده این رژیم درد منشانه ایستادگی وصف آرایی ننمایند وحداقل موجودیت واقتدار خویش را وآنهم باخون خویش ثابت نکنند، پس چه کسی وچه گروهی وارد این میدان خواهند شد که بگوید ما اینجاهستیم……؟
واگر کسانی بازهم خواسته باشند این نسل را بنا برتاکتیک های خاصی…و به اصطلاح از جیب خرچی گرفته تا وعده مقام وچوکی درنطفه خاموش کنند ؛ کور خوانده اند.
معلوم است که از شمایان دیگر چیزی ساخته نمیشود ، بهتر است به سکوت مرگبار پناه ببرید وبه جنگ روانی فاشیزم دیگرلبیک نگویید. جنایت امروزی انتهارگران فرمایشی ارگ علیه این کاروان درمنطقه تایمنی ادعایی برحق این سرسپردگان اند