بریدن گوش یک پسر افغانی توسط افراد شهرداری تهران!
این هم قصاوت و بی رحمی حاکمان ایران با برادران همسایه ی مسلمان، داری یک فرهنگ و یک زبان.
 در سال 2017 بیشتر از ششصد هزار جوان که بیشترین آن ها با سواد و تحصیلکرده بودند، از وطن فرار نمودند. بر ضد اشغال باید متحد شد و به اشغال پایان داد!
اگر کشور مان به وسیله انگریز- امریکا و نوکران شان اشغال نمی شد، به جای رهبران و اجیران و خاینانی چون کرزی، احمدزی، عبدالله، فهیم ،… شخصیت های وطنپرستی در راس حاکمیت کشور قرار می داشتند؛ چرا کودکان، زنان، پیرمردان ما آواره و بیچاره  با چنین سرنوشت شوم و ذلتبارگرفتار می شدند؟
این هم مدرک مستند، دو ویدیو، از سرنوشت یکی از هزاران کودک هموطن در زندگی بی وطنی:
ویدیوی اول اظهارات یک جوان ایرانی در مورد کودک هموطن:
https://www.facebook.com/AfghanLatest/videos/2163997973872634/
ویدیوی دوم اظهارات کودک هموطن از برخور ددمنشانه ی مامور آخوندی جمهوری اسلامی ایران:
https://www.youtube.com/watch?v=fXKsYdOqZK0
Advertisements