عارف عرفان

وقوع آتشفشان بزرگ درافغانستان

افغانستان مرکز تقابل جهانی وتبدیل کشور به سوریهٔ دوم؛
آمادگی چین و روسیه برای دخالت مستقیم در افغانستان؛
افغانستان در عمق گرداب رقابتهای جهانی ومنطقوی قرارگرفته است. در درازنای این کشاکش،بعید نیست تاشعله های سومین جنگ جهانی از افغانستان برخیزد.
تمامی مقدمات یک نبرد فیصله کن درافغانستان در راه است وقرار است جنگ نیابتی به یک جنگ تمام عیار میان قدرت های بزرگ جهانی مبدل گردد.
در همین حال اسکات میلر فرمانده جدید نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان به مثابه حامل پیام جنگ در کشور، از گسترش دامنه جنگ در سراسر جهان خبر داد‌.
رقابت های جهانی میان آمریکا وجبههٔ “محوریت آسیا”آخرین مدار خود را می پیماید،جنگ تجاری آمریکا باچین،وضع تحریم‌های سنگین علیه روسیه وایران وقطع کمک ۳۰۰ملیون دالری آمریکا علیه پاکستان مناسبات آمریکا ورقبا را به نقطهٔ غلیان رسانیده که بخار آن از درون افغانستان سرمیکشد.
در مسیر اهداف راهبردی آمریکا در خصوص افغانستان،جنگ زمانی به پایان خواهد رسید تا تمامی منابع قیمت بها وزیرزمینی افغانستان به پایان برسد.
افغانستان به مثابه” ثروت مندترین کشور فقیر جهان” در تحت این سناریوی کشاله دارنقش “خزانهٔ جهانی” را برمیتابد.
بنأدر قلمرو پرتنش افغانستان ،درفضای اتمسفیر سیاسی موجود،حال آهنگ صلح ،قدرت شنوایی خود را ازدست داده وعملا شیپور جنگ بزرگ درکشورنواخته شده است.
سرحدات چین وقلمروکشور های مشترک المنافع روسیه با کمربند نیروهای تروریستی طالب وداعش احاطه شده است ومقامات روسیه بارها اعتراض شانرا بخاطر فعالیت هواپیماهای ناشناس واکمالات جبهات تروریستی در شمال افغانستان ابراز نموده اند.
انتظاراتی که در راستای آخرین واکنشهای چین و روسیه در خصوص پایگاه های تروریسم در شمال افغانستان می رفت اخیرأبا آهنگ جدید اتفاق افتید وناقوس یک نبرد همه سویه در کشور با بمباران ولسوالی درقد ولایت تخار بوسیله جنگده های روسیه که منجر به قتل هشت دهشت افگن دریک نبرد مرزی شد به صدا درآمد.
این حرکت هرچند ازیکسو کارنامه های رهایبخش روسیه در سوریه برای سرکوب تروریست ها در افغانستان را در ذهنیت ها تداعی بخشیده وبرای شورشیان وحامیان بین‌المللی آن پیام تلخی را صادر مینماید،از سوی دیگر میدان پیکار بزرگ رقابتهای جهانی در حوزه جغرافیای افغانستان را به تصویر میکشد.
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اخیرأ اظهار داشت”
ایالات متحده تلاش نموده است تا به تنهای صلح را در افغانستان تامین نماید اما موفق نگردید. اکنون جامعه بین‌المللی بصورت دسته جمعی باید به این هدف نایل گردند”
واشنگتن به تازگی از شرکت درمذاکرات صلح در رابطه با افغانستان که به تاریخ ۴ سپتامبر در مسکو برنامه ریزی شده بود، اعتراض کرد.سفارت روسیه در کابل ابراز ناامیدی کرد و واکنش واشنگتن را بر اساس دلایل “بی اساس” توصیف کرد.
وزارت امور خارجه افغانستان همچنین از خط ایالات متحده حمایت کرد و به دلیل اینکه این مذاکرات توسط افغانستان رهبری نمی گردد،از شرکت در آن اجتناب نمود.آمریکا درهوایی بلند پروازیهای پیشین به مثابه یگانه ابرقدرت جهان، در ۱۴ اپریل سال پار نیز از شرکت در کنفرانس ماسکو خود داری کرد.
تلخ ترین بخش این سناریو را در واکنش کابل میتواند دید.کابل کنفرانس صلح موردابتکار ماسکو را به دلیل عدم حضورش درین گفتگو به عنوان” طرف مهم “تحریم نمود اما بخاطر غیابت اش در مذاکرات دوحه درقطر میان آمریکا وطالبان هیچ اعتراضی نداشت.
با توجه به واکنشهای آمریکا ودولت افغانستان،روسیه تدویر کنفرانس را به تعویق انداخت و آمریکا آنرابرای خود یک پیروزی تلقی کرد.
پیام روسیه به پاسخ واکنش آمریکا بسیار سنگین بود وقبل از اعلام تعویق کنفرانس ،مبتنی برگزارشات معتبر رسانه های جهانی ،جنگنده های روسیه در ولسوالی درقد ولایت تخار،ظاهرأبه بهانه قاچاق مخدر، ستیزه جویان را آماج قرار داد.
به نظر آگان سیاسی هدف هرچه باشد،اما پیام روشن است.روسیه نشان داد که دیگر به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد تا مقدرات سیاسی او ومتحدین اش درمرز ها درگرو اهداف راهبردی آمریکا در افغانستان رقم خورده وشمال افغانستان به پایگاه امن جنگجویان نیابتی آمریکا مبدل گردد.
در صورت تداوم برنامه های استقرار پایگاه های تروریستی در شمال ،این سیگنال ها تصاویر احتمالی استقرار ارتش روسیه در خاک افغانستان را نیز به نمایش می‌گذارد.رویکرد مشابه یی که توسط پیاده سازی ارتش آمریکا در خاک سوریه اتفاق افتید.
مسلمأ بازتاب فاجعه بار چنین تقابل نظامی برای افغانستان بینهایت سنگین وجبران ناپذیر بوده وافغانستان را به سوریه یی دوم مبدل میسازد.
هرچند مقامات ماسکو به سرعت دخالت درین حمله را رد کردند ،اماپرواضح است که تاجیکستان در ۱۷ سال گذشته درست پس ازتهاجم ایالات متحده در افغانستان ،حتی یک شلیک بسوی افغانستان ننموده و چنین حرکت در زیر سایهٔ آمریکا از توان تاجیکستان بیرون است.
چنین رویکرد می تواند یک پیام مستقیم به ایالات متحده ودولت افغانستان برای نادیده گرفتن قدرت روسیه بفرستد.
استقرار پایگاه نظامی چین درراهروواخان
…………………….‌‌‌……….‌‌‌‌‌‌…………….
درگرمایش وزش طوفانهای سیاسی در افغانستان اخیرأ دولت چین در نظر دارد تا در ماورایی مرزی افغانستان در ناحیه استراتیژیک واخان دست به تدارکات نظامی زند.اخیرأ وبگاه گلوبال ریسرچ این رویکرد را مورد بررسی قرار داده خاطر نشان میدارد”این شگفت انگیز است که بدانیم که پس از روسیه، اکنون چین بخاطرعدم همکاری ناتوو تهدیدات از سوی افغانستان برای دستیابی به یک راه مورد نظر برآمده است. در یک حرکت عجیب اخیرأ، پکن گفته است که قرار است یک پایگاه نظامی را در دهلیزگاه واخان ایجاد نموده و صدها نیروی نظامی را آنجا مستقر نماید.
برپایه همین منبع پس از تکمیل پایگاه نظامی، ارتش آزادیبخش خلق چین، احتمالا صدها نفر از پرسنل نظامی اش را دردهلیز گاه واخان [بخش جداشدهٔ] افغانستان ارسال خواهد کرد. کابل تاکنون درین مورد اظهار نظر نکرده است و مسلمأ که دولت کابل با این حرکت مخالف است،زیرا این رویکردبا منافع ایالات متحده درمخالفت قرار دارد”(۱*)
استقرار پایگاه نظامی چین در نقطهٔ استراتیژیک تنگهٔ واخان،اوج فضای توفانی افغانستان را به تصویر کشیده وازدرگیری قریب الوقوع وتقابل نظامی میان قدرت ها واوج کشمکشهای جهانی ومنطقوی درقلمرو زخم آلود افغانستان سخن می‌گوید.
حالت موجود آخرین ومرگبارترین سناریوی است که جغرافیای افغانستان را درهم پیچانیده است.مسلمأتقابل ابرقدرتهای جهان در افغانستان،این کشور را به تلی از خاک مبدل خواهد کرد.
حال باید مردم افغانستان بدرستی بازتاب آمد آمد این سیلاب ویرانگر رابدرستی محاسبه نموده،باتامین فشار برسران کاخ وراه اندازی گفتمان سیاسی با حامیان آن وبرگذاری اجماع ملی برای رفع این خطر هولناک تجویز لازم اتخاذ نمایند؛

با احترامات بی پایان
عارف عرفان
لندن,سپتامبر ۲۰۱۸

منابع:
(1*)Globalresearch ,confrontation of Superpowers in Afghanistan: China Envisages Military Presence in Strategic Wakhan Corridor,31Agust2018