رایزنی ها برتکت انتخاباتی معاونیت اول/ پنجشیر به جای بلخ

مقامات کاخ سفید نسبت به برکناری حنیف اتمر سکوت پیشه کردند و رایزنی های آنان با دیگر محور ها ادامه دارد.
از ورای شماری از کمنت های ناظران خارجی درپایان برخی مقالات منتشره در نشریات خارجی ( به زبان انگلیسی) در باره افغانستان برمی آید که مقامات امریکایی مایل نیستند که رهبری و محوریت تاجیکان در انتخابات آینده، از پنجشیر به بلخ تغییر داده شود. آن ها در دیدار با یکی از برادران مسعود با صراحت گفته اند که امریکا در مبارزه با طالبان و دهشت افگنان، با احمد شاه مسعود همسویی داشتند و بعد از کنفرانس بن نیز سعی کردند که سیاسیون وابسته به مسعود قدرت اصلی را در حکومت در دست خود بگیرند.
امریکایی ها پس از دیدار های متوالی استاد عطا نور با سفیر و مقامات ایرانی گفته اند که پنجشیر مرکز سنتی قدرت سیاسی تاجیکان است و هنوز هم برای جامعه جهانی از اهمیت درجه اول برخوردار است.
براساس این یافته ها ( که هنوز رسماْ رو نشده) بعد از مشخص شدن نامزد اصلی مورد حمایت بین المللی از جمع سیاستگران پشتون، یکی از اعضای دودمان احمد شاه مسعود به حیث معاون اول ریاست جمهوری در نظر گرفته خواهد شد. از لابه لای ابراز نظرها استفهام می شود که اتحاد محور تاجیک های بلخ با ازبک ها در رقابت های بازیگران منطقه ای ریشه دارد و با سیاست بین المللی دررأس امریکا مطابقت ندارد. شبکه های متحدان بین المللی درمدت زمان اندک موفق شدند تا پروسه اتحاد عملیاتی بین محور های شمالی و پنجشیر را با طرفداران استاد عطا سبوتاژ کنند.
درین حال، مقامات امریکایی نسبت به برکناری محمد حنیف اتمر از سوی دکترغنی هیچ واکنشی از خود نشان نداده اند. با وصف آن که حنیف اتمر سند پیمان امنیتی را با امریکا به امضاء رسانید، امریکایی ها نگاه خود را از روی او برداشته اند. خلوت نشینی های اتمر با سران ائتلاف ملی ظاهراْ موید این امر است. مشورت های سازنده نماینده گان بین المللی با رهبری شورای حراست به رهبری محمد عمرداوود زی و استاد سیافئنشان می دهد که احتمال نزدیکی بین شورای حراست و کاندیدای معاونیت اول از جمع خانواده احمد شاه مسعود ازهر زمان دیگری بیشتر شده است.
گزارشنامه افغانستان