دکتر حمیدالله مفید

:برادران مومن و مسلمان سلام علیکم

 

:این روایت را به دقت بخوانید
:حج لایف فیسبوکی
:از حضرت عظیم البابک ( رحمه الله علیه ) روایت است
کسی که پول حج خود را به تهیدستان و بیچاره گان ببخشد و مراسم حج شامل : عرفات ، صفا و مروه ، طواف کعبه ، مزدلفه و منای شریف را از طریق لایف فیسبوک انجام دهد . حاجی می شود .
شرط آخری اینست که تنها مراسم جمرات یا همان سنگ زدن نماد شیطان را باید عملی انجام دهند . اشخاصی که در کابل هستند این مراسم را با سنگ زدن خانه گلبدین حکمتیار ودر ولایات دفاتر طالبان و داعشیان را باید هفت بار با سنگ بزنند و اگر هفت بار با راکت این عمل انجام شود حج اکبر می شود .
برای افغانهای در خارج از کشور عکسی غنی کفایت می کند .
برادران مسلمان اکر پرسشی در اینمورد دارند . از روی لطف اینجا ننویسند . آن را مستقیم با جناب حضرت عظیم بابک علیه الرحمه مطرح کنند .
مهر بنده در این طنز بی دخل است

 

.