عارف عرفان

تغییر مهره هادر بازی شطرنج افغانستان

آمریکا،در شطرنج افغانستان، در پایان بازی قرار دارد.”شاه” در محاصره است ،باید چند مهره را تعویض کرد وکـٍشت ومات را به تعویق انداخت .
گمان میرود که سقوط عمدی غزنی،حمله برمرکز آموزشی موعود در غرب کابل وحملات راکتی در جوار کاخ، بستر یک تغییر بازی در افغانستان را فراهم ساخته است.
گزینش داکتر زلمی خلیلزاد به مثابه نماینده ویژه آمریکا در افغانستان،خلع قدرت نیرومند ترین بازیگر شطرنج حنیف اتمر،پیشبینی تغییرات آتی در نظام امنیتی افغانستان همه وهمه بر چشم انداز یک رویکرد نوین سیاسی هوشدار میدهد.
هرگاه مسابقه به دور دوم کشانیده شود،بعید نیست تا آمریکا آخرین مهرهٔ خود یعنی “شاه” را نیز تعویض نماید.
از یاد نبریم که هنوز در زیرسایهٔ اشغال قرار داریم و از تغییر سیاست راهبردی آمریکا در افغانستان نمیتوان سخن گفت .افغانستان فعلآ باید مجموع قواعد وقوانین یک کشور مستعمره را رعایت نماید وتغییر مهره ها درین گردونه چندان امید بخش بنظر نمی رسد.
بنا برسه دلیل عمده هنوز آمریکا حاضر نیست تا داوطلبانه میدان بازی را ترک گفته وبرای مردم افغانستان استقلال و آزادی را ارزانی فرماید.
حصول حاصلات خرمن های “طلای سفید” مخدر،چپاول آخرین منابع گهرباروپربهای معدنی وعالیترین موقعیت ژئوپولتیک وژئواستراتیژیک افغانستان به آمریکا اجازه نمی دهد تا ازین سرزمین بی صاحب دل کند.برای تداوم حیات سیاسی باید نفس را برسینه نگه داشت و علی العجاله به تغییر مهره ها پرداخت.
انگیزهٔ تعویض دانه ها

نخست بعد خارجی
به تاریخ چهارم سپتامبر سال روان ،به ابتکار کاخ کرملین کنفرانس بزرگ امنیتی به مشارکت دوازده کشور جهان ودرحضور نماینده های طالبان حول شرایط سیاسی وامنیتی افغانستان وپیدایش راه های صلح برای پایان مناعات این کشور در ماسکو دایر میگردد.
بطرز شگفت انگیز دو بازیگر اصلی یعنی آمریکا ودولت افغانستان که درین کنفرانس روی سرنوشتش بحث صورت می‌گیرد ، غائب است.
حضور طالبان درین کنفرانس به مثابه مقتدر ترین مهره شطرنج افغانستان مبین این حقیقت است که برغم همه معاملات پشت پرده یی آمریکا با طالبان ،این مخالفین منطقه ای آمریکا هستند که قدرت مانور طالبان را در دست داشته و مقدرات آینده افغانستان را مشخص می‌سازند.
روال بازی وعزم آهنین روسیه ،چین،پاکستان وایران برای بیرون ساختن پایگاه های آمریکا از افغانستان وخروج کامل ارتش آنکشور از افغانستان ،نمایانگر این حقیقت است ،که آمریکا شانس پیروزی درین بازی را باخته است ونیروی داعش به دلایل فراوان واز جمله عدم بومی بودن آن نمی‌تواند تا در برابر این چالش‌های سنگین مقاومت نموده و اهداف بزرگ ومرز شکنانه آمریکا را در چرخشگاه سیاست کنونی وتلاطم های سیاسی موجود پیاده نماید.

بعد داخلی تغییر مهره ها
……………………………
به همانگونه که دولت تحت الحمایت آمریکا در کابل در ماورای مرزی خویش در محاصره کشیده شده است،این دولت در ماجراهای نزاع های قومی،حد بالای فساد،ضعف مدریت ،فقدان امنیت ،فقر وبیکاری ،گسترهٔ خشونت وسطح کشتار بی پایان مردم افغانستان،به نفرت همگانی درآمده ونه تنها مردم افغانستان بلکه جهانیان انگشت انتقاد شانرا بسوی حامیان بین المللی این نظام فاسد بویژه آمریکا دراز میدارند.
سطح بی‌کفایتی وبیرحمی قساوتمندانه مسئولین امنیتی رژیم ،بویژه چهره های انزجار دهنده مانند حنیف اتمر در هیچ نگاهی قابل پذیرش نموده و آنها به مهره های سوخته مبدل گردیده اند.
اکثریت شهروندان افغانستان ،به سیمای حنیف اتمر به مثابه مهندس اصلی رژیم،مدیر پروژه های تروریستی،وبنیانگذار” ارتش خیالی” در افغانستان نگاه می‌نمودند.
صف آرایی اپوزسیون سیاسی وتشکیل جبهات واتحادیه ها علیه رژیم ،کابل را در برابر چالشهای بزرگی قرار داده و آینده مآیوس کننده وشکست پذیر را برای آن ترسیم نموده است.
با آمدن زلمی خلیلزاد امکان بروز دگرگونی سطحی وغیر ماهیوی در شیوه مدیریت دولت ممکن است.
نخستین تغییر آن یکدست ساختن قدرت سیاسی در بالاترین سکوی اقتدار وتحکیم منافع آمریکا در گردانندگی نظام وبرخی اصلاحات مرغوب برای کاهش فشار های سیاسی بالای رژیم خواهد بود.
بی نیاز از گفتار است که ساختار قدرت سیاسی افغانستان به شیوه” سهامی” تنظیم شده است .
کشاکش‌های اخیر بین‌المللی وصف آرایی اروپا منجمله بریتانیا در رخداد های بین المللی (تعرفه های گمرکی،معاهده برجام ایران …)علیه آمریکا بر چگونگی ترکیب مهره های اقتدار گرا در داخل نظام افغانستان بی تأثیر نخواهد بود.
درین اواخر به لطف سیاست های ترامپ ، تقابل آمریکا در برابر متحدین ودوستان استراتیژیک آن کشور ،مرزهای قرمز را به سرعت دور میزند ودرین چرخشگاه افغانستان را نباید استثنا پنداشت.
هرگاه متن بازی را در هوای حوادث بین المللی ورخداد های منطقه یی وجریان های داخلی کشور به تصویر بکشیم بازنده اصلی آن معلوم است وآن عبارت از آمریکا ودولت تحت الحمایت آن در کابل است.آمریکا نخستین پایه های دولت را در مذاکرات بن کژ گذاشت وتحت نام مبارزه با تروریسم به گسترهٔ بی پهنای تروریسم در کشور پرداخت.
حال دانه های سرطانی، سلول سلول این دولت را در هم پیچانیده ،تغییر مهره هاهرگز برای آن نسخهٔ شفابخش نخواهد بود .
باید متحدانه ،عاقلانه و آگاهانه الترناتیف دولت را پیرزی کرد؛

با احترامات بی پایان
عارف عرفان
لندن
اگست ۲۰۱۸