بازگشت خليلزاد به عنوان نماينده خاص ترامپ در افغانستان قطعي شد.
ادامه مذاكرات امريكا با طالبان يكي از ماموريت هاي خليلزاد خواهد بود تا ترامپ بتواند بار سنگين جنگ افغانستان را از شانه هاي امريكا بردارد يا كم از كم كاهش دهد.
اما ماموريت ديگر خليلزاد براي خودش ايفاي نقش و تاثير گذاري بر انتخابات رياست جمهوري افغانستان است.

خليلزاد به عنوان امريكايي افغانتبار در افغانستان نه يك امريكايي بيطرف، بلكه يك افغان جهت دار در طرف هاي مختلف سياسي و قومي است. تعيين او به عنوان نماينده خاص واشنگتن در افغانستان موجب راه حل عادلانه، ريشه اي و پايدار بحران افغانستان نمي شود.

امريكايي ها با گزينش خليلزاد و بر گشت دادن او به افغانستان بار ديگر دچار اشتباهاتي مي شوند كه در گذشته با تصوير و نقشه خليلزاد به اين راه اشتباه رفته اند.

بدون ترديد چهره هاي متنفذ سياسي و احزاب منتقد رييس جمهور غني مانند ايتلاف ملي و گروه هاي ديگر كه خواستار اصلاحات جدي در انتخابات هستند، به ماموريت و تاثيرگزاري و نقش خليلزاد در انتخابات آگاه هستند؛ اما به نظر نمي رسد كه آنها مانع برگشت وي به عنوان نماينده خاص واشنگتن باشند و يا مانع نقش و مهندسي او در انتخابات شوند.

ممكن است آنها ترجيح دهند تا به جاي مخالفت و ايستادگي در برابر خليلزاد در جهت حل عادلانه و پايدار بحران افغانستان، منافع خود را با ماندن در كنار او تامين و تضمين كنند.

محمد اکرام اندیشمند