پیام ما به کنگره حزب مردم

طبق گزارشات در صفحات فیسبوک، امروز حزب ترقی ملی افغانستان (حزب مردم) کار مقدماتی کنگره خود را در شهر کابل آغازکرد.
این حزب از جمله احزابی بود که بخاطر دست یابی به چوکی ومقام های باد آورده آمریکایی، شرف اندیشه ای خود را زیر پاکرد واز رژیم تروریستی ودست نشانده غنی احمد زی به دفاع برخاسته وبه نفع آن کمپاین کرد.
با وجود که رژیم غنی، این رهبران گمراه چون داوود راوش وشرکاء را به پشیزی هم ارزش نداد، اما تیم نور احمد نور با ترکیب ولی محمد زیارمل، داوود کرنزی وسلیمان کامجو با ترفند های مختلف وصدور اعلامیه ها بیشرمانه در پای رژیم سجده کردند وتا کنون ازین رژیم خونخوار ودست نشانده بیشرمانه دفاغ مینمایند.
سلیمان کامجو همان کسیست که در زمان حاکمیت حزب، زمانی که او منشی ناحیه پنج بود در یک محفل زنبارگی از طرف آقای ظهور رزمجو دستگیر شد واز حزب اخراج گردید.
پس از فروپاشی حزب ودر زمان مجاهدین برخی کمیته های مخفی ایجاد گردید وسلیمان کامجو در کمیته رهبری حزب در پشاور پاکستان عضویت داشت. اما بخاطر روابط مشکوک وعضویت در سازمان( آی اس آی) پاکستان دوباره از حزب اخراج گردید.
پس از حمله ناتو در افغانستان وبازارگرم حزب سازی سلیمان کامجو دوباره از کدام دریچه ای داخل حزب شد وسوگوارانه در نتیجه دسایس گروهک نور از اروپا، تشکیلات حزب را بدست آورد وبا انجام دسایس بیشمارمدام پرو بال حزب را بسته کرد وآنرا از نفس انداخت.
جنایات سلیمان کامجو چنان درحزب سرکشید که چند سال قبل در نخستین کنگره حزب از طرف شرکت کنندگان با بوت و چپلک استقبال شده  و تف باران گردید.
اما در اروپا دوچهره خاین ووابسته به تیم نور احمد نور بنام های ولی زیارمل وداوود کرنزی در ارتباط با سلیمان کامجو که مثلث شیطانی را تیار ساخته اند،ضربات خورد کننده را بر شورای اروپای حزب طی چندین سال وارد نموده وآنرا پارچه پارچه وتکه تکه ساختند.
این مثلث با استفاده از ناتوانی وضعف خواجه محمد داوود راوش رهبر دست نشانده، چندین بار حزب را منشعب نمودند وبا دسایس طراحی شده از پروسه وحدت با حزب متحد ملی جلوگیری نموده وحزب را در دامان باند امین پرتاب کردند.
گروه نور تحت استفاده از نام رفیق کارمل دامی را عیار ساختند وبا شعار های دروغین وعوامفریبانانه و وفاداری کاذب به مکتب رفیق کارمل، تاکنون اکثر هواداران واقعی رفیق کارمل را سرکوب نموده، ترور سیاسی نمودند واز عرصه بیرون ساختند.
این چهره های آلوده فعلا در گنداب قومی دست وپا زده وهمه حوادث را از دریچه قومی نگاه مینمایند.
چندی قبل داوود کرنزی مریدوار در صفحه فیسبوک خویش از طرح ضد ملی شیخ آصف محسنی در خصوص صدور تذکره های الکترونیک دفاع نموده وآنرا رهبر خرد مند ومعظم خویش خطاب نمود.
امید وارم تا کنگره موجود، حزب را از زیر سایه این گروه مخرب و وابسته به استخبارات بیگانه نجات داده، هویت اصلی سیاسی حزب را برگردانید ه وحزب را از شر چنین عناصر خرابکار، متعصب وگمراه نجات دهد.
از دید ما حزب مردم یکی از بزرگترین احزاب چپ در افغانستان است و نباید دامانش با چنین افراد مسخ شده وتاریخ زده آلوده گردد.
برای حزب امکان برآمد سیاسی فراوان است اما مدام توسط این افراد معلوم الحال سرکوب شده وبه کژراهه سوق می یابد.
حال زمان آن فرا رسیده است تا زنجیر های اسارت شکستانده شده وحزب از قفس این افراد جنایتکار آزاد گردد.!!!

توریالی خاوری