آقای جاوید کوهستانی

پرونده ی اصلی داعش در شمال را چنین افشا کرد

 

سه سال قبل مفتی نعمت الله که فرمانده طالب بود با 150 تن از افرادش به جنرال دوستم معاون ریس جمهور تسلیم و مورد حمایت قرار گرفت.

وقتی به معاون اول داستان ساختند و کشور را ترک کرد مفتی با افرادش به داعش پیوست قبل از پیوستن به کابل آمد و در جستجوی زندگی ابرومندی بود اما او مجبور شده بود دو سال قبل طالبان حمله گسترده ای علیه داعش انجام دادند داعشیان با حمایت قوای خارجی و ترفند مذاکره و تسلیمی طالبان را غافلگیر و تعدادی را اسیر و قتل کردند و غنایم بدست آوردند و این کار آنها را در منطقه مشهور ساخت.

چند ماه قبل رهبر داعش که گفته شد توسط خارجی ها در کمین کشته شد اما بعد معلوم شد که از داخل به قتل رسیده است بعد از قتل قاری حسیب الله و ملا حبیب الله که شاید داماد خواهر مفتی نعمت می شود بحیث مسوول انتخاب شد و خارجی های داعش شامل ازبک ها چند فرانسوی، تاجیک و غیره نسبت به ملا حبیب الله و مفتی که معاونش بود شاکی شدند و برای امنیتشان تدابیر جداگانه اتخاذ کردند.

یک و نیم ماه قبل بعد از اختلافات و شک و تردیدها عده ای از داعشی ها با طالبان رابطه برقرار کردند و زمینه عملیات آنها را مساعد ساختند طالبان از بیست روز قبل با جمع آوری افراد از دیگر ولایات عملیات ضد داعش را اغاز کردند در اخرین مراحل بیش از 160 تن به طالبان تسلیم شدند.

خارجی ها هم بعد از مقاومت 30 نفر تسلیم شدند و تعداد 100 نفر داخلی و خارجی کشته شدند دولت به طرفداری داعش عملیات هایی را علیه طالبان راه اندازی کرد اما نتیجه نداد سرانجام افراد مفتی نعمت و حبیب الله توسط دولت نجات داده شدند و مقادیر هنگفت سلاح و مهمات و مواد لوژستیکی شان را آتش زدند و خود انتقال گردیدند.

تعدادی از خارجی ها شامل زنان و مردان در جریان جنگ و تاریکی شب ها فرار کردند هنوز وضع عمومی روشن نیست البته افراد داعش با حمایت نظامی و مستقیم هوایی خارجی انتقال یافتند جمعا 750 عضو داعش در منطقه حضور داشتند و از سرنوشت عده ای هنوز خبری نیست.

جاوید کوهستانی

Advertisements