کمباورکابلی
سراپا ضد فرهنگ است ، گلب الدین حکمتیار
سراسر مایه ء ننگ است ، گلب الدین حکمتیار
به هنگامی که از صلح و صفا،طامات می بافد
به جیبش، دشنهء جنگ است ، گلب الدین حکمتیار
اگرچه ، حکمتی دارد در کشتار آدم ها
خرف تر از خر لنگ است ، گلب الدین حکمتیار
به قصد حمله ای بر تخت یا تابوت   اشرف خان
نشسته بر سر سنگ است ، گلب الدین حکمتیار
پس ازیک عمر جاسوسی وبند وبست پنهانی
همان خونریز الدنگ است گلب الدین حکمتیار»