قاتل مردم والی هرات شد


توریالی خاوری

جمعه خان همدرد سرجنایتکار حزب گلبدین،قاتل ده ها تن از مردمان بیدفاع شهر شبرغان که باید عقب میله های زندان قرار میداشت،در یک شهر متمدن با مدنیت تاریخی ،شهر بافرهنگ وکانون علم ،دانش ،شعر وادب یعنی هرات باستان به حیث والی گماشته شد.
این حرکت بیانگر سیاستهای کاملا فاشیستی ،جنایتکارانه وضد ملی رژیم دست نشانده آمریکایی بوده و باید مردم هرات برای راه اندازی یک قیام عمومی آماده گردند.
هرات گهواره تمدن است،انجا صد ها کادر وطندوست وجود دارد تا به حیث والی تقرر حاصل نمایند،اما رژیم طرح پاک کاری قومی و نژادی را پی افگنده ومیخواهد در قرن بیست ویک رژیم عبد الرحمن خانی را زنده سازد.
این حرکت جنایتکارانه ،توهین جدی به مردم هرات بوده وباور کامل دارم که مردم آزاده هرات مثل مردم قهرمان شمال به پا خاسته وپوزه رژیم جنایتکار وتروریستی غنی را به خاک مالیده ونماینده شانرا به حیث والی خواهند گماریدند!!

Advertisements