!!…خواب دیموکراسی نوع امریکایی و باخت مشابهه

دکتر صفوی
” دریا را نادیده ؛ موزه کشیدن عاقبت اش همبن است
کردهای عراق- سوریه همان اشتباهی تاریخی ونابخشودنی را درمورد شناخت وهم پیمان شدن با امریکا مرتکب شدند که به اصطلاح رهبران تاجیک ما در افغانستان بعد از سال 2001 مرتکب شدند. واین سناریو که نتجه اش باخت بود کاملا نقطه به نقطه بالای این مردم خوشباور وساده دل نیز تطبیق گردید.
امریکا ازتیکه داران به اصطلاح رهبران تاجیک با سناریوی تنظم شده یازدهم سیپتامبر و بهانه مبارزه علیه تروریزم با تحویل کردن چند صد کیلو کاغذ بهادار استفاده اعظمی خویشرا نمود و زمینه لشکر کشی را به این سرزمین بدون حد اقل تضمین وجایگاه شان درنظام بعدی آماده ساختند وفکر میکردند که فرشته های دموکراسی آمده اند و فردا دنیا گل وگلزار خواهد شد ، ولی دیری نگزشت که این خواب ها شیرین کام های شان را تلخ وتلختر وزندگی را برای شان تنگ وتاریگ ساخت . همان بود که امریکا بعد ازر سیدن به اهداف خویش آهسته آهسته مهره های خویشرا وارد صحنه نمود و متحدین به اصطلاح موقتی خویشرا که فاقد درک نظر به اوضاع بودند به طور سیستماتیک به حاشیه راند وهرکدام شان را طی نام های مختلف حذف نمود.
دقیقا امریکا از این سناریو موفق وتجربه شده درافغانستان را علیه مردم شریف کردها استفاده نمود که موفق هم شدند , نخست انها را مسلح ساخت تا علیه دولت بشار اسد وگویا داعش بخاطر خودمختاری مناطق کردنشین بجنگند وکردها هم از هیچ نوع قهرمانی وفداکاری واقعا درا این راه دریغ نورزیدند .
همچنان امریکا قسمت اعظم کردها ی عراق را زیر نام آزدای وتشکیل یک دولت مستقل ” کردستان ” باتمام وسایل تمویل وتجهیز نمود ، وشهر وندان اقلیم کردستان هم هر روز به پایکوبی وخوشی ادامه میدادند دها وصدها نشرات گویا آزاد … زیرنام دموکراسی فعالیت شان را آغاز نمودند ؛ اما امریکا هم از این فرصت استفاده اعظمی نمود و در این مدت در این مناطق برای خود پایگاهی نظامی هم درخاک سوریه وهم درمنطقه کوردستان عراق آماده ساخت ؛ وکردها برا ی امید یک کشور مستقل” کردستان ” لحظه شماری مینمودند … ولی جهان درلحظات آخر شاهد است که امریکا ومتحدین اش با این مردم قهرمان وساده دل چه جنایتی را مرتکب شد …. برای ما از ابتدا معلوم بود امریکا خود معتقید به دموکراسی نبوده ونیست ، امریگا بعد از استفاده ابزاری اصلا نه به این گروه ومردم ونه هم به آن مردم دیگر ضرورتی دارد ؛زیرا خصوصیات یک آله ابزاری همین است وبس.
درحقیقت امریکا هردو متحد موسمی خودرا درمیدان تنهایی تنها گزاشت ، کاش این اشتباه تاریخی درهمینجا خلاصه گردد ولی متاسفانه ودرد اور تر ازهمه ااینست این متحدین بیخبر از سیاست وزندگی وتیکه داران تحمیل شده تمامی پل های عقبی دوستان ومتحدین اصلی منطقوی این مرز بوم را بخاطر گل روی امریکا که گویا یگانه حامی دیموکراسی ونجات بشریت درکره زمین است انفجار دادند وفکر میکردند فقط امریکا یگانه پلی است که ایشان را به محل مقصود میرساند واین محاسبه ازبنیاد غلط وتباه کننده بود که اکنون پاسخ خوبی هم دریافت نمودند. هنوز که هنوز است درضمن اینکه سوراخی برای روشنایی دیده نمیشود ؛ حتی به عمق تونل تاریکی درحرکت هستیم که انجامش معلوم نیست .
بنا بقول معروف ” به حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود ..” وهمانطوریکه نباید با کلمات دموکراسی – جامه مدنی…. فریب خورد. واین کلمات زیبا درواوضاع واحوال جداگانه از خود تعریف جداگانه وحتی متضاد را دارد…
خوب حالا گزشته که گزشت ولی نسل جوانان از شکستهای تلخ دیروز بیاموزنند وبرای فردا الگو باشند ، زیرا تجربه گزشته چراغ راه آینده است

Advertisements