!!…تاس گزارش میدهد
———-———
برگردان بفارسی  دکتر صفوی / منبع – تاس/
به گزارش تاس و به نقل از رورنامه وال استریت ، استراتیزی جدید امریکا درمورد افغانستان(ترک نیروهای نظامی ازمناطق دور دست وغیرضروری ) چیز تازه نیست ؛ زیرایک قسمت این استراتیژی براساس وطرح دومین همایش بین الملی ” روند کابل ” که درماه فبروری سال روان گشایش یافته بود ونیز نتیجه ملاقات هییت بلند پایه امریکا آقایی الیزولز معاون وزیر خارجه امریکا با طالبان دردوهه قطر که چندی قبل به کا ر خویش پایان داداه اند به میان آمده است وداکتر عبدالله هم از مذاکرات علنی وپنهانی امریکا با طالبان آگاه است. که این استرا تیژی برمبنایی شش اصل تمرکز گردیده است. 
این روزنامه قید میکند که درنشست کابل اشرف غنی احمدزی رییس جمهوری افغانستان به صراحت کامل خواستار گفتگو بدون قید وشرط , بازنگری وبه رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک نیرویی قانونی و سیاسی شده بود . ووزیر خارجه امریکا هم از این طرح استقبال نموده است وبرای کمک به مذاکرات امریکاعملا اعلان آمادگی نمود .
وضمنا تاس بقول از نیویارک تایمز می نویسد که واشنگتن قصد دارد تمرکز خودرا بالای چند شهر درجه اول ومهم داشته باشد وبقیه را رها کند … این بدان معناست که طالبان کنترل بخش بزرگی از کشور را دست خواهند داشت.

که این استراتیژی برای افغانستان براساس شش نقطه اصلی استوار است :

-1

نظامی بیشتری
وزیر دفاع امریکا هم گفته است که من دستور ارسال نیروهای بیشتری را به افغانستان همراه با متحدین خود صادرکرده ام. اما آمار دقیق سریلزان امریکا در افغانستان موجود نیست وپنتاگون هم این رارقام را افشا نمیکند

-2

معلومات کمتر
در یک سخنرانی ویژه در فورت میر، مربوط در آرلینگتون (ویرجینیا)، مغلوب ساختن پیشی جستن گفت که اقدامات آمریکا در منطقه به شرایط بستگی دارد، و نه بر اقدامات امریکا به شرایط وابستگی داشته ونه محدودیت زمانی.
رئيس جمهور گفت: “ما دیگر درباره تعداد نیروهای ما ویا برنامه های ما برای عملیات نظامی بیشتر صحبت نخواهیم کرد.”

-3

قدرت وصلاحیت بیشتر
مهمترين نقطه این استراتژي جديد ، گسترش قدرت وصلاحیت های بیشتر نيروهاي آمريكايي است. ترامپ گفات باید این قدرت وصلاحیت ها افزایش یابد و عملا دردرون افغانستان قدرت وصلاحیت بیشتر داشته باشند باشد نه اینکه یک اداره کوچک از اینجا ( واشنگتن ) رهبری کند.

-4

رد “ساختن یک دموکراسی”
رئیس جمهور گفت است که “نیروهای نظامی ایالات متحده دیگر برای ساختن دموکراسی در دیگر مناطق وکشورها دیگر نباید مصروف گردد ونباید دموکراسی را به روش امریکا درنظرداشت.”
فقط ما وشرکایی متحد ما به حفاظت ازمنافع ملی خودمان ادامه میدهیم.

-5

تمرکز بر همکاری منطقه ای
رئیس جمهور همچنین به طور جداگانه به دو منبع اصلی منطقه ای – هند و پاکستان اشاره کرد و خواستار همکاری بیشتر در زمینه افغانستان شد.

-6

گفتگو بدون پیش ققید و شرط بین دولت افغانستان وطالبان.
و دولت امریکا از این گفتگوها حمایت میکند. تعهد ما آ که بدون هیچ گونه پیش شرطی از گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان حمایت کنیم.”

قابل یاد آوری است براساس نتیجه گیری وگزارشات بازرس مخصوص دولت امریکا اگر حکومت کابل درسال 2015 درحدود %72 کنترول کشور در دست داشت ولی درسال 2018 این رقم درحدود % 56 میرسد که ناامبد کننده است.
یاد داشت صاحب این قلم : معلوم میگردد که امریکا در نظر دارد این رقم را در آینده های نه چندان دور به%30 درصد ویاکمتر از آن برساند و ممکن است با مساعد نمودن شرایط صد درصد به نفع شاگردان غیر نکتایی پوش خویش واگزار کنند