فروش قطعات طیارات اردو به پاکستان توسط دزدان افراد وابسته به وزیر دفاع به کمک ملا تره خیل….
دزدان ارگ  به ناموس فروشی هم دست می یازند.
وقتی حقیقت افشاء شد، سخنگویان یا اجیرک ها ی دروغ و ریا همچو مرتضوی ها میآیند و بخاطر فریب مردم با پرویی تمام وظیفه‌ی خویش را انجام داده اظهار می دارند :
هیأت حقیقت یابی به زودترین فرصت تعیین شده تا به بررسی این موضوع بپردازد.
مثل تعیین هیئت حقیقت یاب کندز که آقای صالح هم عضو آن هیآت بود و تعیین ده ها کمیسیون حقیقت یابی که به خاطر  ترور و محو فیزیکی  شخصیت های متنفذ  ضد طالب و داعش و سایر جنایاتی که در حاکمیت اشغال ادامه دارد، به مردم فریبی می پردازند.
مردم!!! بیدار و هوشیار باشید!!!